ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມການຜະລິປະຊາຊົນບ້ານນາຫາດ

About admins14