ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບການບໍລິການ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ ສໍາລັບພະນັກງານບໍລິການ

About admins14