ແຈ້ງການເລື່ອງການລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອຄັດເລືອກ, ຊັບຊ້ອນ ໄປຮຽນຢູ່ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ

About admins14