ເມືອງ ປາກຊັນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ

About admins14