ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຝຶກຊ້ອມແຜນຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ ໃຫ້ບ້ານລຸ່ມເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳເທີນ 1

About admins16