ເປີດການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບສັດລ້ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານໂພນໂຮມ

About admins16