ພິທີປະກາດຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງການຈັດຕັ້ງ 2ຫ້ອງການຂອງເມືອງບໍລິຄັນ

About admins14