ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳເທີນ 1

About admins14