ນັກສຶກສາທິດສະດິການເມືອງ ລະບົບຂັ້ນຕົ້ນ ຮຸ່ນທີ 4 ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

About admins16