ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ-ທໍໄໝ ບ້ານໂພນງາມ

About admins14