ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ

+ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສະ ດວກໃນການລົງທືນ

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ເອື້ອອໍານວຍ ດ້ານການລົງທືນໂດຍກົນໄກ ຜ່ານລະບົບປະຕູດຽວ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ເຂດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການອະນຸຍາດການລົງທືນ ແຂວງສາມາດອອກອະນຸຍາດ 5 ລ້ານໂດລ່າ ລົງມາ ສ່ວນມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລ່າ ຂື້ນໄປແມ່ນເຂດອະນຸຍາດຂອງ ຄລກ ສູນກາງ. ຜູ້ລົງທືນສາມາດລົງທືນໄດ້ໃນທຸກຂະແໜງການເຊັ່ນ: ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ກໍ່ສ້າງ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ. ຮູບການລົງທືນຜູ້ລົງທືນສາມາດລົງທືນໄດ້ 3 ຮູບການຄື: ການລົງທືນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທືນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ. ການລົງທືນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງທືນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ. ການລົງທືນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ

+ ຜູ້ລົງທືນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

–       ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກລັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

–       ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດຕໍ່ວັດຖຸ-ຊັບສິນ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທືນ.

–       ມີສິດເຊົ່າ ແລະ ໂອນຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົ່າ.

–       ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຊື້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈາກລັດເພື່ອປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ ຫຼື ສະຖານທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

–       ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການແນະນໍາຈາກລັດທາງດ້ານວິຊາການ.

–       ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກລັດໃນການຜະລິດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

–       ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກ ພັກເຊົາຂອງຜູ້ລົງທືນ, ຄົນງານລວມທັງຄອບຄົວຂອງຜູ້ລົງທືນຕ່າງປະເທດ.

–     ຜູ້ລົງທືນສາມາດສົ່ງລາຍໄດ້ ແລະ ທືນຈາກການລົງທືນຂອງຕົນກັບຄືນປະເທດໂດຍຜ່ານທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ.

+ ດ້ານນະໂຍບາຍ

–  ນັກລົງທືນທີ່ລົງທືນໃນເຂດ I ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລເປັນໄລຍະເວລາ 7 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 10%.

–  ນັກລົງທືນທີ່ລົງທືນ ໃນເຂດ II ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລເປັນເວລາ 5 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 15% ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລເຕັມອັດຕາ 15%.

–     ນັກລົງທືນທີ່ລົງທືນ ໃນເຂດ III ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລເປັນເວລາ 2 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 20% ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລເຕັມອັດຕາ 20%.

+ ການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການລົງທືນຂັ້ນແຂວງສາມາດອະນຸມັດເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານໃນເນື້ອທີ່ 30-50 ຮຕ ຕໍ່ກິດຈະການສໍາປະທານ.

–     ເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້ 150 ຮຕ.

–     ດິນປອກໂລ້ນ 500 ຮຕ.

–     ຄ່າເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ ແມ່ນຂື້ນກັບເຂດ ແລະ ປະເພດຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ, ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດເລກທີ່ 02/ປປທ ລົງວັນທີ່ 18 ພະຈິກ 2009 ແລະ ດໍາລັດເລກທີ່ 135/ນຍ ລົງວັນທີ່ 25/5/2009.

+ ການເກັບຄ່າເຊົາ ແລະ ສໍາປະທານ

–       ເລີ່ມແຕ່ປີໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ແລະ ມື້ຮັບການບໍລິການເປັນຕົ້ນໄປ.

–       ນັກລົງທືນມີສິດຊື້ທີ່ດິນໄດ້ເພື່ອປຸກຫ້ອງການໃນເຂດສໍາປະທານໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ທີ່ຕົນເອງສໍາປະທານໃນ 800 ຕາແມັດ ສາມາດໄປຄໍ້າປະກັນໄດ້ ແລະ ມີອາຍຸຕາມການສໍາປະທານແລ້ວສົ່ງຄືນໃຫ້ລັດ.

–       ການຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນແມ່ນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນເຊັ່ນ: ສ້າງໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າ, ບາງກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເຂດ 1: 15 ປີ, ເຂດ 2: 10ປີ, ເຂດ 3: 3ປີ.

+ ທິດທາງພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2011-2015 ແລະ 2020

–       ໃນແຜນການລົງທືນ 5 ປີຄັ້ງທີ່ III ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການລົງທືນມີປະສິດທິຜົນຢ່າງພົ້ນເດັ່ນໂດຍສະເພາະການລົງທືນຂອງລັດ ແຂວງມີຄວາມຕ້ອງການທືນເຂົ້າໃສ່ການລົງທືນທັງໝົດ 701 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 5.553 ຕື້ກີບ. ແຕ່ຄາດຄະເນຄວາມສາມາດໃນການລົງທືນໄດ້ທັງໝົດປະມານ 3.501 ຕື້ກີບ, ສ່ວນເຫຼືອຈະໄດ້ຈັດເຂົ້າແຜນລົງທືນ 5 ປີ ຕໍ່ໄປ(2016-2020).

–       ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ຊົນນະບົດເປັນຕົ້ນ ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ເໝືອງຝາຍຂະໜາດຕ່າງໆ, ຕາໜ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະ ລະບົບຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງແຂວງເຊັ່ນ: ປູກເຂົ້າ, ສາລີ, ັມນຕົ້ນ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

+ Mega project ທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

–       ສ້າງທາງເວັ້ນຕົວເມືອງປາກຊັນ ແຕ່ທາງແຍກນໍ້າງຽບຫາທາງແຍກຫຼັກ 4 ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ.

–       ຈັດວາງຜັງເມືອງ, ພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ເທດສະບານແຂວງ.

–     ສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນ, ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງປາກຊັນ-ບຶງການເຊື່ອມຕໍ່ອານຸພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງ 4B, 1D ອອກສູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ເຊື່ອມຈອດກັນແຕ່ເມືອງວຽງທອງ-ໄຊຈໍາພອນ ຍາວ 73 ກິໂລແມັດ, ໄຊຈໍາພອນ-ນໍ້າອອ້ນ ຍາວ 60 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ໂພນງາມຫາຊາຍແດນ ເວວ ຍາວ 42 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລຽບຊາຍແດນບໍລິຄໍາໄຊ-ຮ່າຕິ່ງ ແລະ ເຫງະອານ, ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 11 ລຽບແຄມຂອງເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິຄໍາໄຊ ຫາ ຄໍາມ່ວນ, ນອກຈາກກໍ່ສ້າງ ຊປທ ນໍ້າຊຸນ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2013 ຊົນລະປະທານແຫ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 1.500 ha .

–     ສໍາຫຼວດນໍ້າໃຕ້ເຂື່ອນນໍ້າງຽບ 1 ເຂດ 4 ຕົວເມືອງ ຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 50.000 ha, ນໍ້່າໃຕ້ເຂື່ອນນໍ້າທວາຍຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 5000 ha, ຊົນລະປະທານນໍ້າໝາງສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 1.400 haແລະ ຊົນລະປະທານນໍ້າຈອຍຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 1.400 ha.

–     ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າອອກສູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຕ່ວຽງທອງ-ໄຊຈໍາພອນ-ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1, ນໍ້າງຽບ 1, ນໍ້າງຽບເມືອງໃໝ່, ນໍ້າຊັນ 2, ນໍ້າມ່ວນ, ເທີນ 1, ເທີນຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ, ເທີນ 4, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ຕາມສາຍນໍ້າຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

–     ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສາມັນ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕ່າງໆ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

–     ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ກວມ 80%.

+ ການສົ່ງເສີມການລົງທືນພາກເອກະຊົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈະສຸມໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍແກ່ການລົງທືນເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທືນພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.529,35 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍປະມານ 38,28% ຂອງການລົງທືນລວມ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວແຂວງໄດ້ກໍານົດເຂດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ລົງທືນ, ບັນດາເຂດທີ່ມີການຈັດສັນແລ້ວໃຫ້ມີການລົງທືນໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ເປັນຕົ້ນໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງງານຢາງພາລາ, ໂຮງງານກະປ໋ອງພຶດຜັກ, ໝາກໄມ້, ໂຮງງານອົບແຫ້ງເມັດເຂົ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ.

–     ສ້າງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບ HOME STAY ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າ, ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຮູບແບບອານຸລັກ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດຍອງ, ຕາດຊາຍ, ຕາດຟານ, ຕາດນໍ້າປາ, ຖໍ້າມັງກອນ, ຖໍ້າຜານາງຮ້ອງ, ຖໍ້ານາງຜົມຫອມ, ສ້າງສະລອຍນໍ້າ, ສວນສະໜຸກຄົບວົງຈອນ, ສະໜາມກ໋ອຟ, ບັນດາກິດຈະການບັນເທີງຕ່າງໆ, ສ້າງສູນ ແລະ ເປີດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ODOP, OTOP ຕິດພັນກັບເທສະການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ລະບົບສາງພັກ ສິນຄ້າ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍ, ບໍລິສັດບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ-ສິນຄ້າພາຍໃນ.

+ ກໍານົດເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງແຂວງ

  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດວຽງຄໍາ-ທ່າສະອາດ.

– ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4.585,622 ຮຕ , ໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍດ້ານເພາະເປັນທາງຜ່ານລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລົງສູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ເປັນເຂດທາງຜ່ານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດລະຫວ່າງປະເທດໄທອອກສູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງເລກ 8 ດັ່ງນັ້ນການລົງທືນໃນເຂດນີ້ເໝາະສົມແກ່ການລົງທືນ ດ້ານການຄ້າບໍລິການ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຂດບໍລິການນໍ້າຫງາງ  ກໍ່ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບເຂດກັບເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຫຼາຍເຂດ ເພາະວ່າເປັນເຂດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງເທດສະບານເມືອງຄໍາເກີດກັບດ່ານສາກົນນໍ້າພາວ-ເກົ່າແຈ່ວ ເໝາະສົມກັບການສ້າງສູນບໍລິການດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເຊັ່ນວ່າ: ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານບັນເທີງ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ສາງເກັບໄວ້ເຄື່ອງໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ລວມມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 294,7 ຮຕ.

–  ເຂດບໍລິການ ການຄ້າ ເທດສະບານຫຼັກ 20

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ກິໂລແມັດ ທີ່ 109 ເສັ້ນທາງເລກ 8 A ບ້ານທົ່ງຈະເລີນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 80,849 ຮຕ.

ເຂດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວບ້ານວັດທະນະທໍາ

ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ກິໂລແມັດທີ່ 91 ເສັ້ນທາງເລກ 8 Aເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 193 ຮຕ ໂຄງການນີ້ໄດ້ກໍານົດເອົາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຊັ່ນ: ສ້າງຫໍວາງສະແດງມູນເຊື້ອ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຂອງເຜົ່າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຜານາງຮ້ອງ.

ເຂດພັດທະນາປາກນໍ້າຊັນ.

ກໍ່ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທໍາມະຊາດ ມີນໍ້າຊັນ ແລະ ນໍ້າຂອງໄຫຼຈອດເຂົ້າຫາກັນເປັນຈຸດປະກາຍເປັນນໍ້າສອງສີໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທືນເຊັ່ນ: ສວນສາທາລະນະ, ສະໜາມກ໋ອຟ, ສະລອຍນໍ້າ, ສູນອອກກໍາລັງກາຍຄົບວົງຈອນ, ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານບັນເທີງ, ໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ແລະ ພັດຕະຄານຮ້ານອາຫານ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ເພາະວ່າເປັນເຂດທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ໜາແໜ້ນເໝາະສົມກັບການຜັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໃນນອກໂມງການເຂດນີ້ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 300 ຮຕ.

– ເຂດພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່

ເນື້ອທີ່ຂອບເຂດໂຄງການປະມານ 1.000 ຮຕ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍາລັງກະກຽມສໍາຫຼວດເສັ້ນທາງເວັ້ນເມືອງ ແລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຂະໜານກັບເຂດພັດທະນາ.

– ເຂດບໍລິການການຄ້າສົ້ນຂົວນໍ້າຂອງ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການກິໂລແມັດທີ່ 136 ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ບ້ານກ້ວຍ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 20 ຮຕ ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທືນສູນບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ສວນສະໜຸກຄົບວົງຈອນ, ສາງພັກສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ

– ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດຈຸດສຸມທ່າສີ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ກິໂລແມັດທີ່ 78 ເສັ້ນທາງ 4 B, ແຍກ 1 D, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 300 ຮຕ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທືນມີຄື: ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງງານຢາງພາລາ, ໂຮງງານກະປ໋ອງພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ໂຮງງານອົບແຫ້ງເມັດເຂົ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຮັດການບໍລິການອື່ນໆ.

– ເຂດບໍລິການການຄ້າດ່ານນໍ້າອອ້ນ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ບ້ານສົບເຕີງ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 22 ຮຕ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທືນມີຄື: ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, ກະປ໋ອງພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ສູນບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

About Bolikhamxay Journalist