ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຄູມື ການປະຕິບັດພັນທະ ເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນໃຫ້ລັດຢູ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

About admins16