ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງປາກຊັນ ປັກດຳເຂົ້ານາປີໃຫ້ສຳເລັດທ່ວງທັນຕາມລະດູການ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນທັງປະລິມານ ແລະ  ຄຸນນະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດ.

     ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ແກ້ວ ຊາແສງບົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາປີພາຍໃນແມ່ນ 10.928 ຮຕ ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນໄດ້ເລີ່ມຕົກກ້າແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ສຳເລັດແລ້ວ 100%, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປັກດຳສຳເລັດແລ້ວ 7.000 ຮຕ ໃນນັ້ນມີນາດຳປະມານ 2.000 ຮຕ ແລະ ນາຫວ່ານ 5.000 ຮຕ ຄາດວ່າກາງເດືອນກໍລະກົດຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100%, ແນວພັນເຂົ້າທີ່ນຳມາປູກສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ “ພັນທ່າດອກຄຳ”. ທ່ານ ແກ້ວ ຊາແສງບົງ  ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ຫຼັງຈາກປັກດຳເຂົ້ານາປີສຳເລັດແລ້ວ ທາງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຍັງຈະໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆແກ່ຊາວກິສິກອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເສຍຫຍ້າໃສ່ຝຸ່ນ, ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳ, ການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດພຶດ ຫຼື ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະ ອື່ນໆ.  ສຸດທ້າຍທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຊາວກະສິກອນ ຖ້າພົບເຫັນສະພາບຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ໃຫ້ລາຍງານວິຊາການກະສິກຳປະຈຳບ້ານ ຫຼື ລາຍງານຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ເມືອງ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳສົ່ງພະນັກງານລົງຕິດຕາມແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ.