ການຝຶກອົບຮົມການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ປອ ຈັນດາ ວົງສົມບັດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ( ມຊ ), ທ່ານ ອຸທອນ ສິງຫາດວງປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີບັນດາພະນັກງານພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໝາຍເຖິງຂະບວນການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ທັງດ້ານບວກ ແລະ ລົບ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການຕ່າງໆໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການພັດທະນາກະສິກຳໃນສາກົນ ແລະ ລາວ, ຄວາມຈຳເປັນໃນການເຮັດ ESIA ໃນຂະແໜງກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນການນຳໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ, ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ, ຕໍ່ລະບົບນິເວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈາກໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຊີວະວິທະຍາ, ນອກນັ້ນ ສຳມະນາກອນຍັງຈະໄດ້ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍການແບ່ງເປັນກຸ່ມ ລົງທັດສະນະສຶກສາ ພ້ອມນຳສະເໜີຜົນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ກັນຮັບຊາບ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

          ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກ ຊສ ແລະ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນເຕັມຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.