ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະເມີນ METT (ເຄື່ອງມືຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງປ່າສະຫງວນ) ຂື້ນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫອມນະບຸນລັດ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ຈັນທະວີ ວົງຄຳແຮ່ງ ຄະນະ ອົງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍ້າເທີນ 2.

        ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານເອກະສານ ແບບຟອມປະເມີນເຄື່ອງມືຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງປ່າສະຫງວນ (METT) ຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍ, ລະບຽບຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເປົ້າໝາຍຟື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ, ການອອກແບບເຂດພື້ນນທີ່ປ່າສະຫງວນ, ການກຳນົດເສັ້ນເຂດຊາຍແດນຂອງພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພ້ອມໃຫ້ຄະແນນຕາມແບບຟອມຂອງທະນະຄານໂລກ ເພື່ອນຳໄປປະກອບໃສ່ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນໍ້າມ່ວນ - ນໍ້າຍ້ວງ(ເຂດຍອດນໍ້າມ່ວນ)ໃຫ້ຍືນຍົງຕໍ່ໜ້າ.