ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂວງມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ດຳເນີນ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈຳເດືອນຕຸລາ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2018 ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ, ເມືອງ 7 ຕົວເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ສະພາບການລົງທືນໂດຍລວມເຫັນວ່າຢູ່ໃນລະດັບໝັ້ນທ່ຽງສົມຄວນ ການລົງທຶນຂອງລັດກໍ່ເປັນໄປຕາມກອບຂອງສະພາຮັບຮອງ, ການລົງທຶນຂອງພາກທະນາຄານ ກໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນມີຈັງຫວະດີຂຶ້ນ ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1.250,36 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 82% ແຜນປີ ໃນນັ້ນການລົງທຶນຂອງລັດ 75,706 ຕື້ກີບ ກວມ 6,05%, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 789, 924 ຕື້ກີບ ກວມ 63,18%, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 11,271 ຕື້ກີບ ກວມ 0,90%  ແລະ ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາປະມານ 373,454 ຕື້ກີບ ກວມ 29,87%. ເຖິງຢ່າງໄດກໍ່ຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງເປັນການດຶງດູດນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຫຼາຍກິດຈະການທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຄື: ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ພ້ອມທັງໄດ້ກວດກາຄືນ ແລະ ກະກຽມຍົກເລີກໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ເຊັນ MOU ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກລົງທຶນລາຍອື່ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເຫັນວ່າໂດຍລວມແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມກໍານົດເວລາ, ກວດກາຄືນໂດຍລະອຽດດ້ານມາດຖານເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນຮອງຮັບສໍາລັບແຕ່ລະໂຄງການ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ໄດ້ຖືເອົາການແກ້ໄຂໜີ້ສິນເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ ໃນປີ 2018 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ໂດຍສະເພາະໂຄງການປະເພດ V ຈໍານວນ 11,31 ຕື້ກີບເທົ່າ 41,49% ຂອງງົບປະມານໃນຮ່ວງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນປີ 2019 ກໍ່ມີແຜນຈະຈັດສັນຊໍາລະໜີ້ຢູ່ໃນລະດັບ 40%- 50%, ໄດ້ເອົາວຽກງານເກັບລາຍຮັບເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ 9 ເດືອນຜ່ານມາປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 672,61 ຕື້ກີບ 81,31% ຂອງແຜນປີ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ ເຮັດໃຫ້ 8 ເດືອນ ຂອງປີ 2018 ລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນເພີ່ມຂື້ນ 7,44% ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນປະຈຸບັນພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກໍາລັງກະກຽມສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການທີ່ປຶກສາ ແລະ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງພາຍໃນແຂວງ ທີ່ເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງຂື້ນກວ່າເກົ່າ ກາຍເປັນພື້ນຖານການຜະລິດ, ການຈ້າງງານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນ.