ຈາກເຫດການຝົນຕົກໜັກໃນບໍລິເວນກ້ວາງ ແລະ ຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຊ່ວງເດືອນ 7 – 8.2018 ເຮັດໃຫ້ຫລາຍພື້ນທີ່ເມືອງປາກກະດີງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ຈາກການໃຫ້ຂໍ້ມຸນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະລິມານນ້ຳປ່າໄຫລຊຸ ໄດ້ໄຫລເຂົ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສາມາດປະເມີນໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ດັ່ງນີ້: 8 ບ້ານເຂດປາກກະດີງ ຄື: ບ້ານປາກກະດີງເໜືອ, ປາກກະດີງໄຕ້, ບໍ່ທືນ, ປາກສາ, ປາກຊຸນ, ດອນໄຊ, ແສນສຳລານ ແລະ ຫາດຊາຍຄຳ ນ້ຳໄດ້ຂື້ນຖ້ວມເນື້ອທີ່ກະສິກຳເສຍຫາຍ 85 ຮຕ ຈາກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 183 ຮຕ, ໜອງປາ 6 ໜອງ; ເຂດທົ່ງນາມີ ມີ 9 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄື: ບ້ານ ນາເຄືອໃນ, ນາເຄືອນອກ, ນ້ຳຄູ້, ນາຫີນ, ນາບວຍ, ທົ່ງຮາບ, ທົ່ງນາມີ ແລະ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເນື້ອທີ່ກະສິກຳ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 510 ຮຕ ຈາກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 793 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ສວນເສຍຫາຍ 25 ຮຕ ຈາກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 57 ຮຕ; ເຂດວຽງຄຳ ມີ 5 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄື: ບ້ານ ນາສັງ, ຂອນສົງ, ນ້ຳສາງ, ໂພນທອງ ແລະ ບ້ານວຽງຄຳ ເນື້ອທີ່ກະສິກຳເສຍຫາຍ 176 ຮຕ ຈາກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 262 ຮຕ; ເຂດປາກທອນ ມີ 11 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄື: ບ້ານສົມສະໜຸກ, ຊອດ, ຂອນຂ້ວາງ, ປາກທອນ, ທົ່ງນ້ອຍ, ທ່າສະອາດ, ນາຫລວງ, ທ່າກັນຖີນ, ດອນ, ນານ້ຳ ແລະ ບ້ານບຸ່ງກວາງ ເນື້ອທີ່ກະສິກຳເສຍຫາຍ 183,5 ຮຕ ຈາກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 681 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ສວນ 17,4 ຮຕ.

       

     ຕາມການປະເມີນສັງລວມຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມແຕ່ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ ຫາ 1 ສີງຫາ 2018 ມີ 33 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດເສຍຫາຍ 977 ຮຕ ຈາກເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1909 ຮຕ, ໜອງປາ 6 ໜອງ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ, ສ່ວນຕົວເລກຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະເມີນເປັນມຸນຄ່າໄດ້.