ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດເລກທີ 331/ນຍ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2018 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນທຽນ ແກ້ວສີພາ ຫົວໜ້າກົມການຄ້າພາຍໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

          ດຳລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສະບັບນີ້ມີທັງໝົດ 11 ພາກ 87 ມາດຕາ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສະບັບເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ມີທັງໝົດ 9 ຂໍ້ ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງການ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ, ຂຶ້ນທະບຽນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ການສ້າງແຜນຈຳໜ່າຍປະຈຳປີຕ້ອງຍື່ນຕໍ່ກົມການຄ້າພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່ອນວັນທີ 31 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ, ສະຖານທີການສ້າງຕັ້ງຂອງສາງ ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຕະຫຼາດ, ແຫຼ່ງນ້ຳ ໃນລັດສະໝີ ໜຶ່ງພັນແມັດຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງສາງ, ກໍລະນີຢູ່ຊ້າຍສວຍກັນ ຕ້ອງພິຈາລະນາສະເພາະແຕ່ເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ ແລະ ສາຍເອກ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ພັກລົດຕາມເສັ້ນທາງດ່ວນ ຫຼື ຕາມການກຳນົດສະເພາະຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ເທດສະບານ, ທັງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.