ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມມາດຕະຖານການປະເມີນກອງປະຊຸມ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານການປະມູນຕາມຄູ່ມືທີ່ວາງອອກ ໂດຍກະຊວງການເງີນ ປີ 2009 ໃຫ້ແກ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ວຽງທອງ ແລະ ຄຳເກີດ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວວິໄລ ບຸນໂຮມ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຜທ ແຂວງ ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານລາວ-ລຸກຊຳບວກ 030, ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ມາຈາກສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ 3 ຕົວເມືອງເຂົ່າຮ່ວມ.

    ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງບົດການນຳສະເໜີເອກະສານແນະນຳການປະເມີນການປະມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ ທີ່ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖິງການສັງລວມຂັ້ນຕອນໃນການດຳເນີນການປະມູນ ແລະ ການຍື່ນຊອງປະມູນ, ການເປີດຊອງ, ການປະມູນທີ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ້, ຫຼັກການປະເມີນ, ການກວດກາເອກະສານປະມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະເມີນລະອຽດ ແລະ ການປະກາດຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການປະມູນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການປະມູນໄດ້ເຕັມສ່ວນ, ຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດ, ຈາກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຫຼາຍເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼັກການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມບົດລາຍງານ, ແບບຟອມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍບົດລາຍງານ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການດຳເນີນການປະມູນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອເປັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແນໃສ່ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.