ກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມຂອງພາກຂອງພາກທຸລະກິດ ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມປາກຊັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຄນ ລໍມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຖວທ ເມືອງປາກຊັນ, ປາກກະດິງ, ບໍລິຄັນ, ທ່າພະບາດ ແລະ ຄຳເກີດ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການສະວິດຄອນແທັກ, ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ-ບັນເທີງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມ 

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ: ຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານອາຊີບ.

       ໂຄງການນີ້ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາລຸກຊຳບວກ. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປັບປຸງລະບົບອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ. ໂຄງການລາວ/029 ແມ່ນເນັ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອໃສ່ກຸ່ມຄົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໃນຂະແໜງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນວ່າການຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຈະບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ພຽງແຕ່ພາຍໃນລະບົບອະຊິວະສຶກສາທີ່ເປັນທາງການ, ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງການປະກອບສ່ວນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຄວາມຊຳນານດ້ານວິຊາການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບນີ້ຈະເນັ້ນໃນຝຶກການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ການບໍລິການພາກສ່ວນໜ້າ, ການອານາໄມຫ້ອງພັກ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານສາກົນ ແລະ ເຂົ້າໜົມ, ສຸຂະອາໄມຕົນເອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ເຊິ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ 9 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 1000 ຄົນ, ມີແຂວງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິຄຳໄຊ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 4 ປີ 2017 – 2021.