ເພຶ່ອເປັນການອະນຸລັກຮັກສາພັນສັດນໍ້າ ໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດໄລຍະຊ່ວງລະດູຝົນ ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018 ທ່ານ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ພ້ອມດ້ວຍ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຢ້ຽມ ແລະ ກວດກາເບິ່ງເຂດພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງທ່າງຜ່ານປາຂຶ້້ນວາງໄຂ່ ຢູ່ເຂດອ່າງນໍ້າປາກປຶງ ບ້ານປາກປຶງ ເມືອງປາກຊັນ.

    ໃນການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ທ່ານເຈົ້າແຂວງພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງໄປເບິ່ງປະຕູລະບາຍນໍ້າເຂົ້າ-ອອກ, ການຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າທາງປາຜ່ານ  ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈຸດປະສົງຈ່າກຄະນະຮັບຜິດຊອບວ່າ ການສ້າງທາງປາຜ່ານຂຶ້ນວາງໄຂ່ແຫ່ງນີ້ ກໍ່ເພືອໃຊ້ໄວ້ເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍສາຍພັນປານ້ອຍ-ໃຫຍ່ຊະນິດຕ່າງໆ ໃຫ້ຂຶ້ນມາວາງໄຂ່ຕາມລະດູການ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຮັດໃຫ້ອ່າງນໍາປາກປຶງແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມຫາກຫຼາຍ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບທັກສະ, ວີທີການໃນການກໍ່ສ້າງ, ຈຸດດີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການກໍ່ສ້າງທາງປາຜ່ານຂຶ້ນວາງໄຂ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານເຈົ້າແຂວງພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການລ້ຽງປາເປັນສິນຄ້າສົງອອກສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ຢູ່ເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ.
    ​