ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການສືກສາທິການ-ກິລາເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ເປີດບັ້ນຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມທົ່ວເມືອງໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂອງທ່ານ ອາຈານ ບູນຖອງ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສືກສາທິການ - ກິລາເມືອງ, ທ່ານອາຈານ ນາງ ຈັນທີ ແກ້ວມີນາວົງ ຄູຝືກວິຊາການເດັກກ່ອນໄວຮຽນພະແນກສືກສາທິການ-ກິລາແຂວງ, ມີຄະນະສືກສານີເທດຂັ້ນເມືອງ, ມີບັນດາທີມງານຄູຝືກທີ່ມາຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ 44 ໂຮງຮຽນທົ່ວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

    ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ພ້ອມແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ໃນການຕັດສິນໃຈການພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕົນແລະ ນຳໄປສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນຕາມວົງຈອນຂອງການວາງແຜນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບຄວາມເປັນຈິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນວຽກງານການສຶກສາໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ່າວ.

    ໃນການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນສືກສາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເອກະສານວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຄູ່ມືແນະນຳຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ເນັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ, ການຄຸ້ມຄອງວິຊາການ, ການບໍລິຫານສະຖິຕິການສຶກສາ, ພະລະບົດບາດໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.