ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກລີນມາເປັນເວລາຫຼາຍວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼາຍພື້ນທີໃນທົ່ວປະເທດກໍ່ໄດ້ປະສົບກັບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງວ່າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຳ້ຫຼາຍສາຂາຂອງແມ່ນຳ້ຂອງກໍ່ໄດ້ ເພີ່ມທະວີຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວໄຫຼລົງຍູ້ໃສ່ແມ່ນຳ້ຂອງ, ເຮັດໃຫ້ນຳ້ຂອງບໍ່ສາມາດລະບາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ນຳ້ຂອງໃນເຂດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຕົກໃນເຂດເຕືອນໄພອັນຕະລາຍແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອງຄວນລະມັດລະວັງໃນການໄປມາຫາສູ້, ຄ້າຂາຍ ແລະ ເດີນທາງຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.