ບ. ບະ 1 (ກ.) ເວົ້າສັນຍາໄວ້ກັບຜີ ຫຼື ເທວະດາ ທີ່ນັບຖື, ການຂໍໃຫ້ສິ່ງສັກສິດດົນ ບັນດານໃຫ້ໄດ້ສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ ຮຽກວ່າ ບະ.

ບະ 2 (ນ.) ຈ້າຍປ່າຍ, ບ່ອນແຄມປ່າຕຶບ

ບາ 1 (ນ.) ໃຊ້ນໍາໜ້າຊື່ຜູ້ຊາຍ ທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ດັ່ງດຽວກັນກັບທ້າວ

ບາ 2 (ກ.) ຮາມ, ເວັ້ນ, ເຊັ່ນ ໄຂ້ໜຶ່ງວັນ ເວັ້ນໜຶ່ງວັນ ເອີ້ນ ໄຂ້ບາວັນ.

ບາ 3 (ນ.) ຄູ, ອາຈານ, ເຊັ່ນ ຄູບາ.

ບາ 4 (ນ.) ຊື່ງົວປ່າແນວໜຶ່ງ ຕົວໃຫຍ່ເຂົາບິດຂົນສີໝົ່ນ ຂົນແຄ່ງເປັນສີຂາວ ເອີ້ນ ງົວບາ.

ບ້າ 1 (ນ.) ໝາກບ້າ, ຊື່ພັນໄມ້ຈໍາພວກໜຶ່ງໜ່ວຍມົນແພບ ຕົ້ນເປັນເຄືອ ມີ ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ໝາກບ້າບົນຂາວ, ໝາກບ້າ ບົນແດງ, ໝາກບ້າໃຫຍ່ ແລະ ໝາກບ້າລາຍ.

ບ້າ 2 (ນ.) ຊື່ດູກເປັນວົງມົນຢູ່ຫົວເຂົ່າ ເອີ້ນ ໝາກບ້າຫົວເຂົ່າ.

ບາສີ 1 (ນ.) ທ້າວຜູ້ງາມ, ຊາຍງາມ

ບາສີ 2 (ກ.) ການທໍາພິທີສູ່ຂວັນ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນສຸກສັນ ແລະ ສິລິມຸງຄຸນ

ບາແລ່ນ (ນ.) (ປ. ສ.) ທາດແນວໜຶ່ງ ມີລັກສະນະແຫຼວ ສີຄືກົ່ວ ຖືກຄວາມຮ້ອນ ແລ້ວເຫີຍໄປໄວ.

ບິດາ (ນ.) (ປ.) ພໍ່

ບື (ນ.) ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຢູ່ຊື່ກາງໜ້າທ້ອງ ເປັນຮູວ້ຳເຂົ້າ, ໃຈກາງ, ສ່ວນກາງ ສາຍບື.

ບຸລະນະ (ກ.) (ປ.) ເຮັດໃຫ້ເຕັມ, ເຮັດໃຫ້ດີດັ່ງເກົ່າ, ສ້ອມແປງ.

ບຸລິມະສິດ (ນ.) (ປ.) ສິດທີ່ໃຫ້ອໍານາດ ຮຽກຮ້ອງ ໄດ້ກ່ອນສິດທໍາມະດາ.

ບຸລຸດ (ນ.) (ປ.) ຜູ້ຊາຍ, (ໄວຍາກອນ) ຜູ້ເວົ້າຮຽກບຸລຸດທີໜຶ່ງ, ຜູ້ເວົ້ານໍາຮຽກ ບຸລຸດທີສອງ, ຜູ້ເວົ້າເຖິງ ຮຽກບຸລຸດ ທີ ສາມ.

ບູຊາ (ກ.) (ປ.) ເຄົາລົບ, ໄຫວ້ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ເອົາຂອງໄປສັກກາລະບູຊາ ສິ່ງທີ່ນັບຖື.

ບູລະພາ (ນ.) (ສ.) ທິດຕາເວັນອອກ, ເບື້ອງຕາເວັນອອກ, ທິດບົວລະພາ.

ບູຮານ (ວ.) (ປ.) ເກົ່າ, ກ່ອນ, ດັ້ງເດີມ. ສາຍມິ່ງສາຍແນນ, ສາຍບຸບເພສັນນິວາດ.

ເບາະ 1 (ນ.) ເຄື່ອງປູນັ່ງ ຫຼື ເສື່ອນອນຂອງເດັກນ້ອຍເກີດ​ໃໝ່ ທີ່ຍັດດ້ວຍນຸ່ນ ຫຼື ຂອງອ່ອນໆ

ເບາະ 2 (ກ.) ແຕກອອກ, ເຈາະອອກ, ສັບ, ສີ່ວໃຫ້ເປັນຮູນ້ອຍໆ.

ບໍ່ 1 (ນ.) ບ່ອນເກີດຂອງວັດຖຸ ຊັບໃນດິນ ສິນໃນນໍ້າ ເຊັ່ນ ບໍ່ເງິນ, ບໍ່ຄຳ, ບໍ່ແກ້ວ.

ບໍ່ 2 (ວ.) ເປັນຄຳບອກປະຕິເສດ ໃຊ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄຳກິລິຍາ ເຊັ່ນ ບໍ່ໄດ້, ບໍ່ດີ, ບໍ່ເປັນ, ບໍ່ທຸກ, ບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກ

ບໍລິການ (ກ.) (ປ.) ຮັບໃຊ້, ປະຕິບັດ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ເກື້ອກູນ, ໃຫ້ການບໍລິການ.

ບໍລິຈາກ (ນ.) (ປ.) ການສະຫຼະ, ການໃຫ້, ການແຈກຢາຍໃຫ້.

ບໍລິສັດ 1 (ນ.) (ປ.) ທີ່ປະຊຸມ, ໝູ່ຄົນໂຮມກັນ.

ບໍລິສຸດ 1 (ວ.) (ປ.) ຜ່ອງໃສ, ສະອາດ, ບໍ່ມີຄວາມຜິດ, ກ້ຽງ, ປອດໃສ.

ບໍລິໂພກ (ກ.) (ປ.) ກິນ, ເສບ, ໃຊ້, ຈັບຈ່າຍ.

ບໍລິວານ (ນ.) (ປ.) ຜູ້ແວດລ້ອມ ຜູ້ແຫ່ແຫນ, ຜູ້ຮັບໃຊ້

ເບີ 1 (ນ.) (ອ.) ເລກໝາຍ, ປ້າຍ

ເບີ 2 (ນ.) (ຝ.) ເນີຍ.

ເບຍ (ນ.) (ຝ.) ນໍ້າເມົາຢ່າງໜຶ່ງ ດັ່ງດຽວກັນກັບເມໄລ.

ເບ້ຍ 1 (ນ.) ຫອຍຈໍາພວກໜຶ່ງຫຼັງນູນທ້ອງເປັນຮ່ອງໆ ເປືອກແຂງ ໂບຮານ ໃຊ້ເບ້ຍນີ້ເປັນເງິນສໍາລັບຊື້ຂາຍ ເງິນເບ້ຍ.

ເບ້ຍ 2 (ນ.) ຈໍານວນເງິນ 2 ບາດຮຽກ 1 ເບ້ຍ, ເຂີຍທີ່ລ່ວງເກີນປະເພນີອັນດີ ງາມ ພໍ່ຕາ ແມ່ນາຍ ຈະປັບໄໝເງິນ 1 ເບ້ຍ ຄືປັບ 2 ບາດ

ເບ້ຍ 3 (ນ.) ນົກແນວໜຶ່ງ ຕົວຄືນົກແຂກ ແຕ່ຕົວນ້ອຍ ເອີ້ນ ນົກເບ້ຍ.

ເບ້ຍບຳນານ (ນ.) ເງິນທີ່ຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ ໃຫ້ຂ້າລັດຖະການ, ພະນັກງານໝົດກະສຽນ ທີ່ອອກກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວ

ເບ້ຍລ້ຽງ (ນ.) ເງິນຄ່າຕອບແທນທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າປະຊຸມ.

ເບືອ 1 (ກ.) ເອົາຢາພິດໃຫ້ກິນ, ເອົາຂອງກິນເບື່ອໃຫ້ກິນ ໂດຍເຈຕະນາຮ້າຍ.

ເບືອ 2 (ນ.) ເຂົ້າສານໜຽວ ທີ່ແຊນໍ້າແລ້ວ ຕໍາໃຫ້ແຫຼກພໍຄວນ ເພື່ອໃສ່ແກງ ເອີ້ນ ເຂົ້າເບືອ, ສາກຕໍາອາຫານໃນຄົວ ເອີ້ນ ສາກເຂົ້າເບືອ.

ເບືອ 3 (ນ.) ຢາທີ່ມີລົດເບື່ອເມົາ ກິນເຂົ້າໄປແລ້ວ ເບື່ອເມົາ ຮຽກ ຢາເບືອ

ເບື່ອ 1 (ກ.) ເມົາ, ເມົາຢາພິດ, ເມົາອາຫານ ຮຽກເບື່ອອາຫານ

ເບື່ອ 2 (ກ.) ເປີດ, ໜ່າຍ, ບໍ່ຢາກ.

ບົວ 1 (ນ.) ລັກສະນະຂອງຊີ້ນໝາກໄມ້ທີ່ຫຸ້ມໃນຢູ່ ຮູບຄືດອກບົວຈູມ ເອີ້ນ ບົວ ດັ່ງນວນໝາກມີ້ ເອີ້ນ ບົວໝາກມີ້.

ບົວ 2 (ນ.) ພືດເກີດໃນນໍ້າຈໍາພວກໜຶ່ງ ມີຫຼາຍແນວ ດອກສີຕ່າງໆ ກັນ ຄື: ບົວຫຼວງດອກໃຫຍ່, ບົວທອງ ດອກຜ້ານກາງ, ກ້ານຍາວ ກ້ານໃຊ້ເປັນຜັກກິນ, ບົວຂີ້ແບ້ ດອກນ້ອຍ ແລະ ກ້ານກໍ່ນ້ອຍ.

ບົວ 3 (ນ.) ກ້ານ ຫຼື ສາຍສໍາລັບດູດນໍ້າເຫຼົ້າໂທ, ກ້ານ ຫຼື ສາຍຄືສາຍບົວ, ແຜ່ນຜ້າ ທີ່ຫຍິບຕໍ່ຄໍເສື້ອ ເອີ້ນ ບົວຄໍເສື້ອ.

ເບົ້າ 1 (ວ.) ດິນ ຫຼື ໂລຫະ ປັ້ນເປັນຮູບຕ່າງໆ ທາງໃນໂກນ ສໍາລັບຫຼໍ່ໂລຫະຕ່າງໆ, ແບບພິມ, ແບບເຮັດຮູບຕ່າງໆ.

ເບົ້າ 2 (ນ.) ແມງແນວໜຶ່ງຢູ່ໃນດິນ ເອົາດິນເຮັດຝັກຫຸ້ມຕົວຢູ່, ໂຜ້ງ, ໝ້ອງ

ບຶກ (ນ.) ຊື່ປາຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນປາຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍ່ມີເກັດ ມີຢູ່ໃນນໍ້າຂອງ ຮູບຄືປາຊວຍ.

ບົກ 1 (ນ.) ຊື່ພັນໄມ້ເນື້ອແຂງ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຊະນິດໜຶ່ງ ຮຽກຕົ້ນບົກ.

ບົກ 2 (ກ.) ແຫ້ງ, ເຂີນ, ບໍ່ມີນໍ້າ ຮຽກບົກ

ບົກ 3 (ວ.) ເບົາ, ບາງ, ຫຼຸດ, ຜ່ອນລົງ ແຫ້ງລົງ

ໂບກ 1 (ນ.) ບັ້ງໄມ້ປ່ອງ, ບັ້ງ, ສິ່ງທີ່ເປັນບັ້ງ

ໂບກ 2 (ນ.) ຊື່ການພະນັນຊະນິດໜຶ່ງ ໃຊ້ເບ້ຍ 4 ແກ່ນໃສ່ໂບກໄມ້ຊັ່ນແລ້ວຂວ້ຳ ໂບກລົງງວຳໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທວາຍ.

ໂບກ 3 (ນ.) ສະນໍ້າ ເຊັ່ນ ສະພັງວັງ-ໂບກ ຕັດມາຈາກໂບກຂະລະນີ.

ເບີກໂລງ (ກ.) ເຮັດພິທີ ເວລາຈະເອົາສົບເຂົ້າໂລງ.

ເບີກໂຮງ (ກ.) ການສະແດງຄັ້ງຕົ້ນ ກ່ອນຈະດໍາເນີນເລື່ອງໃນການຫຼິ້ນລະຄອນ.

ບັງຄັບ (ນ.) ປົກຄອງ, ໃຫ້ເຮັດຕາມບອກ, ໃຊ້ອໍານາດໃຫ້ເຮັດ.

ບັງສຸກຸນ 1 (ນ.) (ປ.) ຜ້າ ແລະ ເງິນທີ່ເອົາເຄນພິກຂຸ ໃນເວລາເຜົາສົບ ຫຼື ງານເນື່ອງດ້ວຍຄົນຕາຍ ໂດຍໃຫ້ພິກຂຸວ່າ ຄຳຊັກອະນິດຈາ.

ບັງສຸກຸນ 2 (ກ.) ກິລິຍາ ທີ່ພິກຂຸດຶງເອົາຜ້າຈາກສົບ ຮຽກວ່າ ຊັກບັງສຸກຸນ.

ບັງຕົມ (ນ.) ເຄື່ອງບັງຕີນລົດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົມຟົ້ງຂຶ້ນ.

ບ່າງ (ນ.) ສັດສີ່ຕີນຊະນິດໜຶ່ງ ມີໜັງເປັນປີກຈ່ອງໃສ່ຂາ ບິນເຈີດໄດ້, ສັດຊະນິດ ນີ້ມີສອງຢ່າງ ຄື: ບ່າງຕອງ ໂຕນ້ອຍ ແລະ ບ່າງລົ້ວ ໂຕໃຫຍ່.

ບ້າງ 1 (ນ.) ເຄື່ອງຮ່ອນ ຫຼື ປັ່ນເອົາຄຳເຮັດດ້ວຍໄມ້ເບົາໆ ຮູບຄືກຸບ, ບ່ອນເປັນເວີ້ງ, ໝ້ອງ, ຮອຍເປັນວົງ.

ບ້າງ 2 (ວ.) ແດ່, ໃຊ້ປະກອບຄຳອື່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີສ່ວນຕ່າງກັນ

ບຶ້ງ 1 (ນ.) ສັດຊະນິດໜຶ່ງ ຄືແມງມູມ ສີດໍາ ເຮັດຮູຢູ່ໃນດິນ ໃຫຍ່ກວ່າແມງມູມ.

ບຶ້ງ 2 (ວ.) ລັກສະນະໜ້າທີ່ບໍ່ຫົວ, ລັກສະນະໜ້າຂອງຄົນຄຽດ.

ບົງ 1 (ນ.) ຊື່ພັນໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ ມີຢາງໜຽວ ໃຊ້ເປືອກແຊ່ນໍ້າ ຜະສົມກັບນໍ້າ ຕົ້ມໜັງແລ້ວເອົາໄປຄົນເຂົ້າກັບຫີນປູນ ໃຊ້ກໍ່ສິມ ຫຼື ທາດໄດ້ດີ; ຢາງບົງນີ້ ປະສົມກັບເຄື່ອງຫອມ ເຮັດກະທູບ ກໍ່ໄດ້.

ບົງ 2 (ນ.) ຊື່ພັນໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ ຮຽກໄມ້ໄຜ່ບົງ ໄມ້ບົງ.

ບົງ 3 (ກ.) ຊໍາ, ປູກ ການເອົາກ້າໄປຊໍາ ຫຼື ປູກຮຽກບົງ

ບົງ 4 (ນ.) (ປ.) ຕົມ, ດິນດົມ, ດອກບົວ.

ບົ້ງ 1 (ນ.) ສັດຈໍາພວກໜອນ ມີຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ບົ້ງກື, ບົ້ງກະເລັນ, ບົ້ງຂົນ

ບົ້ງ 2 (ນ.) ເຄື່ອງມືເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າ ສໍາລັບໃຊ້ຖູໄມ້ ແລະ ຖູເຫຼັກ ຄ້າຍຄື ເຫຼັກສໍາໄບເອີ້ນວ່າ ເຫຼັກທ້ອງບົ້ງ.

ບົ້ງ 3 (ນ.) ຜັກຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນເຄືອມັກເກີດຢູ່ທີ່ຊຸ່ມ ແລະ ແຄມນໍ້າໜອງ ກິນເປັນອາຫານໄດ້ ມີ 2 ຊະນິດ ຄື ຜັກບົ້ງທໍາມະດາ ແລະ ຜັກບົ້ງຊ້າງ.

ບອງ 1 (ກ.) ກັ້ງໄວ້, ຄ້ຳຊູ ເຊັ່ນ ເອົາຂອງແອ້ມແຄມເຮືອຂຶ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າລົ້ນເຂົ້າເຮືອ ຫຼື ມັດຕິດແຄມເຮືອ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮືອຈົມ, ແອ້ມຂອບປາກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂອງຢູ່ໃນລົ້ນອອກ.

ບອງ 2 (ນ.) ຊື່ອາຫານຊະນິດໜຶ່ງ ເຮັດດ້ວຍປາແດກ ຕໍາປະສົມກັບໝາກເຜັດ ແລະ ໃບຫອມ ເອີ້ນວ່າ ແຈ່ວບອງ.

ບອງ 3 (ນ.) ຫວາຍຊະນິດເຄືອໃຫຍ່ ເອີ້ນວ່າ ຫວາຍກະບອງ.

ບ່າຍ 1 (ນ.) ເວລາໃນລະຫວ່າງທ່ຽງກັບຄ່ຳ.

ບ່າຍ 2 (ກ.) ຄ້າຍ, ອວ່າຍລົງ, ເອົາອາຫານໜ່ຽງໃສ່ເຂົ້າ, ຄັ້ນໃສ່ກັນ, ຄັ້ນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ເຊັ່ນ ເຂົ້າບ່າຍປາ.

ບາດ 1 (ນ.) ພະພຸດທະພົດ ຫຼື ຄຳເວົ້າຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ຮຽກ ປາຖະ ຫຼື ບາດ

ບາດ 2 (ນ.) ແຜ, ຮອຍບາດ ທີ່ເກີດຈາກມີດ, ແກ້ວ ຫຼື ຂອງມີຄົມອື່ນໆ

ບາດ 3 (ວ.) ຂັດໃຈ, ບາດໝາງໃຈ, ຂັດຕາຮຽກບາດຕາ.

ບາດ 4 (ວ.) ຄາວ, ຄັ້ງ, ເວລາ

ບາດ 5 (ກ.) ຕົກ, ຕົກໄປ ເຊັ່ນ ອະສຸນິບາດ ໝາຍເຖິງ ຟ້າຜ່າ, ພະວັງຄະບາດ ໝາຍເຖິງ ຈິດຕົກພະວັງ.

ບາດ 6 (ນ.) ພາຊະນະສໍາລັບຮັບເອົາອາຫານຂອງພະພິກຂຸ

ບາດ 7 (ນ.) ເທົ້າ, ຕີນ, ມາດຕາເງິນສີ່ສະຫຼຶງ ຫຼື ຮ້ອຍສະຕາງ ຮຽກບາດ (ເງິນໄທ).

ບາດ 8 (ນ.) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດກອນ ເຊັ່ນ ກອນບົດໜຶ່ງມີສີ່ບາດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ສີ່ບາດ ແລະ ບາດໜຶ່ງມີສີ່ວັກ.

ບົດ 1 (ນ.) ຊື່ພະພຸດທະຮູບທີ່ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໄວ້ໃນແຜ່ນຜ້າ. ຜູ້ມີສັດທາ ແຕ່ເງິນບໍ່ຫຼາຍ ມັກສ້າງພະພຸດທະຮູບແຜ່ນຜ້າ ນີ້ເປັນພຸດທະບູຊາ, ບາງທ້ອງຖິ່ນ ເອີ້ນ ພະບົດ.

ບົດ 2 (ວ.) ມືດ, ຄຶ້ມ, ບໍ່ມີແດດ, ເວລາທີ່ຕາເວັນບໍ່ສ່ອງແສງ ເອີ້ນວ່າ ບົດ

ບົດ 3 (ກ.) ຕໍາໃຫ້ມຸ່ນ, ສີໃຫ້ມຸ່ນ.

ບົດ 4 (ນ.) (ປ.) ທາງ, ທາງແຫ່ງການກະທໍາ ຮຽກ ກໍາມະບົດ, ທາງທີ່ເປັນຝ່າຍດີ ຮຽກ ກຸສົນກໍາມະບົດ.

ບົດ 5 (ນ.) (ປ.) ຂໍ້ຄວາມ, ຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ເຊັ່ນ ບົດທີໜຶ່ງ, ບົດທີສອງ, ບົດທີສາມ.

ບົດ 6 (ນ.) ຊື່ເຫັນຊະນິດໜຶ່ງ ເກີດຕາມຂອນໄມ້ ເອີ້ນວ່າ ເຫັດບົດ ເວລາມັນ ແຫ້ງຄາຂອນ ເອີ້ນ ເຫັດກະດ້າງ.

ບັນຊີ (ນ.) (ສ.) ພັບ ຫຼື ເຈ້ຍທີ່ຂຽນລາຍຊື່ ຫຼື ຈໍານວນສິ່ງຕ່າງໆ.

ບັນເທົາ (ກ.) ທຸເລົາ, ຜ່ອນຄາຍລົງ, ເບົາລົງ, ສະຫງົບ ເຊັ່ນ ບັນເທົາທຸກ.

ບັນທຸກ (ກ.) ໃສ່ລົງ, ບັນຈຸໜັກ, ວາງໃສ່ເອົາໃສ່.

ບັນທຶກ (ກ.) ຂຽນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລືມ

ບັນທຶກ 1 (ນ.) ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້ຫຍໍ້ໆ

ບັນເທິງ (ກ.) ຊື່ນບານ, ຍິນດີ, ມ່ວນຊື່ນໃຫ້ຄວາມສຸກສັນ, ໃຫ້ຄວາມຊື່ນບານ ດ້ວຍສຽງເພງ ແລະ ດົນຕີ.

ບັນນາທິການ (ນ.) (ປ.) ຜູ້ກວດກາ, ຈັດເລືອກເຟັ້ນຮິບໂຮມປັບປຸງ ແລະ ຮັບຜິດ ຊອບເລື່ອງທີ່ຈະລົງພິມ.

ບັນນາຮັກ (ນ.) (ສ. ປ.) ຜູ້ພິທັກຮັກສາຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ປຶ້ມ, ໜັງສືຕ່າງໆ ໃນຫ້ອງສະໝຸດ.

ບັນຫາ (ນ.) (ປ.) ຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງຄຶດຕ້ອງແກ້, ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

ບານ 1 (ກ.) ເຜີຍອອກ, ໄຂອອກ ເຊັ່ນ ດອກເຫັດບານ, ດອກໄມ້ບານ, ຊື່ນ ເຊັ່ນ ຊື່ນໃຈ ຊື່ນຊົມ.

ບານ 2 (ນ.) (ປ.) ນໍ້າສໍາລັບດື່ມ, ເຄື່ອງດື່ມ ເຊັ່ນ ນໍ້າອັດຖະບານ, ສຸລາບານ, ໄຊຍະບານ

ບານພັບ (ນ.) ຊື່ເຫຼັກ ຫຼື ທອງເຫຼືອງທີ່ໃຊ້ຕິດຝາປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອໃຫ້ພັບເຂົ້າມາ ຫຼື ໄຂອອກໄດ້.

ບ້ານ (ນ.) ທີ່ດິນບ່ອນມີເຮືອນຫຼາຍຫຼັງຕັ້ງຢູ່ນໍາກັນ, ເຂດແດນທີ່ຫ່າງຈາກເມືອງອອກໄປ ເອີ້ນ ບ້ານ

ບິນທະບາດ (ກ.) (ປ.) ຮັບ​ເອົາ​ຂອງ​ໃສ່​ບາດ.

ບຸນ (ນ.) (ປ. ສ.) ຄວາມ​ດີ, ຄວາມສຸກ​ສະບາຍ, ສັດຈະທໍາ ທີ່​ຊໍາລະ​ລ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ດີ ຈາກ​ນິ​ໄສ​ສັນດານ

ບອນ (ນ.) ພືດ​ຈໍາພວກ​ໜຶ່ງ ມັກ​ເກີດ​ໃນ​ບ່ອນ​ຊຸ່ມ ຢາງ​ຄັນ ກ້ານ ​ແລະ ​ໃບ​ໃຊ້​ເປັນ​ອາຫານ​ໄດ້.

ບາບ (ນ.) (ປ.) ຄວາມຊົ່ວ, ຄວາມບໍ່ດີ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍ

ບວບ 1 (ນ.) ຊື່ໄມ້ເຄືອຊະນິດໜຶ່ງ ໜ່ວຍກົມທາງໃນເປັນຍຸ້ງ ໃຊ້ເປັນອາຫານ

ບວບ 2 (ວ.) ຊ້ຳນູມ, ເນົ່າ

ບ່າວ 1 (ນ.) ຄົນໃຊ້, ພົນລະເມືອງ, ລາສະດອນທົ່ວໄປ.

ບ່າວ 2 (ນ.) ຊາຍໜຸ່ມ