ປ. ປະກາສິດ (ນ.) (ປ.) ຄຳສັ່ງເດັດຂາດ, ຄຳເວົ້າທີ່ມີອໍານາດ

ປະກາຍ (ນ.) ດາວເພັກ, ດາວ, ດາວພະກາຍ

ປະກາດ (ກ.) (ປ.) ປ່າວຮ້ອງ, ບອກໃຫ້ຮູ້ທົ່ວໄປ

ປະກັນ 1 (ນ.) ຊື່ເມືອງໜຶ່ງ ໃນວັນນະຄະດີ ເລື່ອງທ້າວຮຸ່ງທ້າວເຈືອງ

ປະກັນ 2 (ກ.) ຮັບຮອງວ່າຈະຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຮັບຮອງຢັ້ງຢືນເອົາລູກ ຫຼານວ່າເປັນລູກຫຼານຂອງຕົນແທ້ໆ, ຮັບຮອງວ່າ ຈະບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ.

ປະຈານ (ກ.) ປະກາດເປີດເຜີຍຄວາມຊົ່ວໃຫ້ຄົນຮູ້ທົ່ວໄປ.

ປະສິດທິພາບ (ນ.) (ສ.) ຄວາມສາມາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໃນການງານ

ປະສູດ 1 (ນ.) (ສ.) ການເກີດ, ການອອກລູກ

ປະສູດ 2 (ກ.) ເກີດ, ອອກລູກ

ປະສານ (ກ.) ເຮັດໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນແຈບ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

ປະຊາກອນ (ນ.) (ປ.) ພົນລະເມືອງ

ປະຊາຊົນ (ນ.) ພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ

ປະຊາທິປະໄຕ (ນ.) (ປ.) ການຖືສຽງຂ້າງຫຼາຍເປັນໃຫຍ່, ລະບອບການປົກຄອງ ທີ່ຖືມະຕິປວງຊົນເປັນໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ລະບົບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ.

ປະຊຸມ (ກ.) ຊຸມນຸມກັນ, ມາໂຮມກັນເພື່ອປະໂຫຍດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ, ມາໂຮມກັນ ເພື່ອເປິກ  ສາຫາລື ເຊັ່ນ ປະຊຸມພະນັກງານທົ່ວໄປ ເພື່ອແຈ້ງ ຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ ໃນຮອບປີທີ່ ຜ່ານມາ.

ປະດິດ (ກ.) (ສ.) ຕັ້ງຂຶ້ນ, ຈັດທໍາຂຶ້ນ, ເຮັດຂຶ້ນ.

ສະດິດສະຖານ (ກ.) (ສ. ປ.) ຕັ້ງໄວ້,ແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ໃນຕໍາ​ແໜ່ງສູງ.

ປະດັບ (ກ.) ຕົກແຕ່ງ, ເອ້ຢ້ອງໃຫ້ງາມດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆ ມີສາຍສ້ອຍ ແຫວນ ເຊັ່ນ ປະດັບປະດາຫ້ອງຮັບແຂກ, ປະດັບຫຼຽນໄຊ.

ປະຕິການ 1 (ນ.) (ປ.) ການສະໜອງຄຸນ, ການຕອບແທນຄຸນ, ການສ້ອມແປງ.

ປະຕິການ 2 (ນ.) ການຕ້ານ, ການກະທໍາອັນເປັນການທໍາລາຍ ມ້າງເພຄວາມສະ ຫງົບສຸກຂອງ ປະຊາຊົນ ຮຽກປະຕິການເຊັ່ນ ພວກປະຕິການ, ພວກອັນທະພານ.

ປະຕິ​ເສດ (ກ.) (ປ.) ບໍ່​ຮັບ, ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຮູ້.

ປະຕິບັດ (ກ.) (ປ.) ​ເຮັດ, ທໍາ, ປະພຶດ, ປະຕິບັດ ບົວລະບັດ, ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໄປ​ຕາມ ລະບຽບ​ແບບ​ແຜນ ​ເຊັ່ນ ປະຕິບັດ​ລັດຖະການ, ປະຕິບັດ​​ແຜນການ.

ປະວັດ (ນ.) (ປ.) ຄວາມເປັນໄປ.

ປະຖົມ (ວ.) (ປ.) ທີ່ໜຶ່ງ, ເບື້ອງຕົ້ນ, ເທື່ອທໍາອິດ.

ປະເທດ (ນ.) (ປ.) ບ້ານເມືອງ, ແວ່ນແຄວ້ນ

ປະທານ (ນ.) (ປ.) ຫົວໜ້າ, ຜູ້ເປັນໃຫຍ່ ໃນໝູ່ຄະນະ

ປະນາມ (ກ.) ຂັບໄລ່, ກ່າວເປີດໂປງຄວາມຊົ່ວແລ້ວກໍ່ຂັບໄລ່ໄສໜີ.

ປະປາ (ນ.) (ປ.) ນໍ້າກ໊ອກ, ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າສ້າງ ທີ່ໃສ່ທໍ່ດູດຂຶ້ນມາໃຊ້, ນໍ້າທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປ.

ປະເພນີ (ນ.) (ປ.) ທໍານຽມ, ຮີດຄອງ, ແບບແຜນ, ລະບຽບທີ່ຖື ແລະ ປະຕິບັດ ສືບຕໍກັນມາຊ້ານານ

ປະເພດ (ນ.) (ປ.) ຊະນິດ, ແນວ, ຢ່າງ, ສ່ວນ, ຄວາມຕ່າງກັນ.

ປະພັນ (ກ.) (ປ.) ແຕ່ງ, ລິດຈະນາ, ປະດິດແຕ່ງຂຶ້ນ, ແຕ່ງເປັນກະວີນິພົນ.

ປະມຸກ (ນ.) (ປ.) ຫົວໜ້າ, ຜູ້ເປັນໃຫຍ່

ປະມົງ (ນ.) ການຈັບສັດນໍ້າ, ການຫາປາ, ຄົນລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຫາປາ ຫຼື ຫາຈັບ ສັດນໍ້າຕ່າງໆ ເອີ້ນຊາຍປະມົງ.

ປະມູນ (ກ.) ແຂ່ງຂັນກັນສະເໜີລາຄາ ຫຼື ໃຫ້ລາຄາໃນການຮັບເໝົາຊື້ ຫຼື ກໍ່ ສ້າງ.

ປະລະມານູ (ນ.) (ປ.) ວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈົນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຍກຍ່ອຍໄດ້ອີກ.

ປະລິນິບພານ (ນ.) (ປ.) ການດັບທຸກທັງໝົດທັງປວງ, ການດັບກິເລດຕັນຫາທັງໝົດ, ການຕາຍ ຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ພະອໍລະຫັນທັງຫຼາຍ.

ປະລິມານ (ກ.) (ປ.) ປະມານ, ກໍານົດຄວາມຫຼາຍນ້ອຍຂອງຈໍານວນ

ປະລິນຍາ (ນ.) (ປ.) ຄວາມຮູ້ຮອບ, ກໍານົດຊັ້ນຄວາມຮູ້ ທີ່ເສັງໄດ້ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຊັ່ນ: ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ

ປະເວນີ 1 (ນ.) (ປ.) ການເສບສັງວາດ, ການເປັນຜົວເມຍກັນ ຕາມຮີດຄອງ, ຮີດ ຄອງການຮ່ວມ ປະເວນີ ຫຼື ຮ່ວມສັງວາດ.

ປະເວນີ 2 (ນ.) ຂະໜົບທໍານຽມ, ແບບແຜນ, ເຊື້ອສາຍ.

ປະຫານ 1 (ນ.) ການຕີ, ການຂ້າຟັນ, ການທໍາລາຍຊີວິດ.

ປະຫານ 2 (ກ.) ຂ້າ, ຂ້າໃຫ້ຕາຍ, ຕີໃຫ້ຕາຍ.

ປະຫວັດ (ນ.) (ປ.) ຄວາມເປັນມາ, ເລື່ອງຂ່າວຄາວ.

ປະຫວັດສາດ (ນ.) (ສ.) ວິຊາ ຫຼື ໜັງສືທີ່ກ່າວເຖິງເຫດການທີ່ເປັນມາ, ເລື່ອງທີ່ ເປັນມາຂອງປະເທດຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ ເປັນຫຼັກຖານ.

ປາ 1 (ນ.) ຊື່ສັດນໍ້າທີ່ຫາຍໃຈດ້ວຍເຫຼືອກ ບາງຊະນິດມີເກັດ ບາງຊະນິດບໍ່ມີ ເກັດ ນ້ອຍກໍ່ມີ ໃຫຍ່ກໍ່ມີ.

ປາ 2 (ນ.) ງູຊະນິດໜຶ່ງອາໄສຢູ່ຕາມນໍ້າ ບໍ່ມີພິດ, ກິນປາເປັນອາຫານ ເອີ້ນງູປາ.

ປ່າຊ້າ (ນ.) ບ່ອນເຜົາຜີ, ບ່ອນຝັງຄົນຕາຍ.

ປ້າ (ນ.) ເອື້ອຍຂອງພໍ່ ແລະ ແມ່, ເມຍລຸງ.

ປາຕິຫານ (ນ.) (ປ.) ສິ່ງທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ ຄວາມອັດສະຈັນ

ປານີ 1 (ນ.) (ປ.) ຝ່າຍມື

ປານີ 2 (ນ.) (ປ.) ສັດ, ຄົນ.

ປານີ 3 (ວ.) (ປ.) ມີລົມຫາຍໃຈຢູ່, ຍັງເປັນຢູ່.

ປານີ 4 (ນ.) (ສ.) ຄວາມອີ່ດູກູນາ

ປິຕຸພູມ (ນ.) (ປ.) ບ້ານພໍ່, ບ້ານເກີດເມືອງນອນ

ປີ 1 (ນ.) ເວລາໄລຍະໂລກຫັນອ້ອມຕາເວັນຮອບໜຶ່ງ ມີ 365 ວັນ, ໄລຍະ 12 ເດືອນ ຕາມສຸລິຍະຄະຕິ

ປີ 2 (ນ.) ດອກກ້ວຍ, ກາບທີ່ຫຸ້ມດອກກ້ວຍ, ຍອດທາດທີ່ມີຮູບຄືປີກ້ວຍ ຮຽກດວງປີ

ປີ້ 1 (ນ.) ໃບບັດສະແດງວ່າ ໄດ້ເສຍເງິນຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ແລ້ວ, ບັດ.

ປີ້ 2 (ວ.) ດໍາ

ປິຕິ (ນ.) (ປ.) ຄວາມອິ່ມໃຈ, ຄວາມຍິນດີ

ປື້ (ວ.) ດໍາຫຼາຍ ເຊັ່ນ ດໍາປື້ໆ

ປູ 1 (ນ.) ສັດແນວໜຶ່ງມີອອງ ຫຼື ມີກະດອງ ແລະ ມີກ້າມສອງກ້າມ ຫຼື ງ່າມສອງງ່າມ ມີຕີນ 8 ຕີນ

ປູ 2 (ກ.) ເອົາຂອງເປັນແຜ່ນ ຫຼື ເປັນຜືນແຜ່ວາງຢຽດລົງກັບພື້ນ ເຊັ່ນ ປູສາດ

ປູ່ (ນ.) ພໍ່ຂອງພໍ່

ປູຊະນີຍະ (ວ.) (ປ.) ໜ້ານັບຖື, ຄວນນັບຖືຄວນບູຊາ

ເປ້ 1 (ນ.) ກະຕ່າ ຫຼື ກະພາ ທີ່ປະຊາຊົນເຜົ່າລາວເທິງໃຊ້ໃສ່ສິ່ງຂອງ ເອີ້ນເປ້.

ເປ້ 2 (ວ.) ບິດ, ບຸ້ມ, ອາການທີ່ຄົມຂອງມີດພ້າ, ຂວານບຸ້ມບິດໄປ ແຕ່ບໍ່ບ່ານອອກ ຍ້ອນ​ເຫຼັກບໍ່ກ້າ

ເປ້ 3 (ກ.) ແຕກ, ວິ່ນ

ແປະ (ວ.) ໃກ້, ແຄມ, ມໍ່

ແປ 1 (ວ.) ແພບ, ບໍ່ກົມ

ແປ 2 (ນ.) ໄມ້ອົກໄກ່, ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນທີ່ຄ້າງຢູ່ຍອດດັ້ງ

ແປ 3 (ກ.) ຖ່າຍຄວາມເວົ້າຈາກພາສາໜຶ່ງມາເປັນອີກພາສາໜຶ່ງ, ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າ ໃຈຄວາມໝາຍແຈ່ມແຈ້ງ

ແປ 4 (ກ.) ປ່ຽນໃຫ້ກາຍໄປຈາກລັກສະນະ ຫຼື ພາວະເດີມ

ໂປະ 1 (ກ.) ໂຮມເຂົ້າ, ຕື່ມໃສ່

ໂປະ 2 (ນ.) ປໍ້ຂອງໝາກພ້າວທີ່ມີຊີ້ນຢູ່ທາງໃນ ຮຽກໂປະໝາກພ້າວ, ກະໂປະ .

ໂປ່ 1 (ນ.) ຫົວໜ້າ, ຜູ້ເປັນນາຍຂອງກຸ່ມຄົນຮ້າຍ ຮຽກ ຫົວໂປ່.

ໂປ່ 2 (ວ.) ໃຫຍ່ ເຊັ່ນຂີ້ໄກ່ໃຫຍ່ ຮຽກຂີ້ໄກ່ໂປ່

ໂປ້ 1 (ນ.) ຫົວແມ່ມື, ຫົວແມ່ຕີນ ເອີ້ນນິ້ວໂປ້ ເຊັ່ນ ໂປ້ມື ໂປ້ຕີນ

ໂປ້ 2 (ວ.) ຈະເລີນ, ຮຸ່ງເຮືອງ, ໃຫຍ່

ປໍ 1 (ນ.) ໃຍໝັ້ນ ໃຍໜຽວ ຢູ່ໃນເປືອກໄມ້ ປະເພດປໍຕ່າງໆ ໃຊ້ສໍາລັບຝັ້ນເຊືອກ.

ປໍ 2 (ນ.) ຊື່ໄມ້ຈໍາພວກທີ່ມີເປືອກເປັນໃຍ ເອີ້ນຕົ້ນປໍ ມີຫຼາຍແນວ ຄື: ປໍແກ້ວ, ປໍລົມປົມ

ປໍ້ 1 (ນ.) ໂປະ, ເປືອກໄຂ່, ໂປະໝາກພ້າວ

ປໍ້ 2 (ນ.) ຊື່ນົກຊະນິດໜຶ່ງໂຕນ້ອຍ

ປໍ້ 3 (ວ.) ຕ່ຳ, ເຕ້ຍ, ສັ້ນ

ເປຍ 1 (ນ.) ເຄື່ອງຄ້ອງເອົາເສັ້ນຝ້າຍ ທີ່ເຂັນແລ້ວ ເພື່ອເອົາມາເຮັດເປັນປອຍ ຮຽກວ່າ ໄມ້ເປຍ ຫຼື ເປຍ

ເປຍ 2 (ກ.) ຄ້ອງເອົາຝ້າຍທີ່ເຂັນແລ້ວດ້ວຍເປຍ

ເປຍ 3 (ກ.) ຂຶ້ນໂດຍໄວ້, ຄວາມືຈັບຈ່ອງໄວ້ ໂດຍໄວ ເຊັ່ນ ເປຍຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້.

ໄປສະນີ (ນ.) (ສ.) ວິທີການສົ່ງໜັງສື ແລະ ຫີບຫໍ່ສິ່ງຂອງ ໂດຍມີອົງການທີ່ຕັ້ງ ຂຶ້ນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບສົ່ງ.

ປາກພ່ຳ (ວ.) ອາການເວົ້າທີ່ມີສຽງຕິດຢູ່ຫຼາຍໆເທື່ອ ຈິ່ງອອກຄວາມໄດ້.

ປາກຫວານ (ກ.) ເວົ້າມ່ວນ, ເວົ້າໃຫ້ຄົນຕິດອົກຕິດໃຈ.

ປຶກ 1 (ນ.) ສິ່ງທີ່ຈັບເກາະດ ແລະ ຕິດລວມກັນຢ່າງແນບ​ແໜ້ນ

ປຶກ 2 (ວ.) ໜາ, ປູ້, ໂງ່, ບໍ່ມີປັນຍາ, ປຶກໜາ, ໃຈປຶກໃຈໜາ .

ປຶກ 3 (ວ.) ເຈ້ຍຫຼາຍແຜ່ນ ຊ້ອນກັນຢູ່ເປັນຕັບ ຮຽກເຈ້ຍປຶກໜຶ່ງ, ນໍ້າອ້ອຍກ້ອນ ໃຫຍ່ໆ ເອີ້ນ ນໍ້າອ້ອຍປຶກ.

ເປີກ (ນ.) ຊື່ກໍາກັບວິທີນັບປີບູຮານ ກົງກັບເລກ 5 ທ້າຍຈຸນລະສັກກະຫຼາດ ນັບດັ່ງນີ້: ກາບ, ຮັບ, ຮວາຍ, ເມີງ, ເປີກ, ກັດ, ກົດ, ຮ້ວງ, ເຕົ່າ, ກາ.

ປຸກ 1 (ກ.) ເຮັດໃຫ້ຕື່ນຈາກຫຼັບ, ເຮັດໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ ດັ່ງຄົນນອນຫຼັບຢູ່ແລ້ວ ປຸກໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນ.

ປຸກ 2 (ວ.) ເມົາ, ແກ່, ດັ່ງຢາປຸກ.

ແປກ 1 (ວ.) ຕ່າງໆ, ປະຫຼາດ, ແຜກຕ່າງ

ແປກ 2 (ວ.) ​​ເໝືອນ, ຄື, ຢ່າງດຽວກັນ

ແປກ 3 (ນ.) ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວໜຶ່ງ ໃບເປັນຍອຍ ໃນລໍາຕົ້ນມີຢາງ ທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດ ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ທັງເປັນສິນຄ້າທີ່ດີອີກດ້ວຍ.

ປົກກະຕິ (ນ.) (ປ.) ຄວາມຢູ່ສະ​​ເໝີເກົ່າ, ຄວາມບໍ່ຕ່າງໄປຈາກເດີມ

ປວກ (ນ.) ສັດຊະນິດໜຶ່ງ ຈໍາພວກມົດ ເຮັດຮູຢູ່ໃນດິນ, ຊື່ເຫັນແນວໜຶ່ງ ຫຼັງດອກເປັນຕຸ່ມແຫຼມ ແລະ ມັກເກີດຕາມໂພນປວກ ເອີ້ນ ເຫັນປວກ ມີຫຼາຍ ແນວຄື: ເຫັນປວກໄກ່ນ້ອຍ ເຫັດປວກຈິກ, ເຫັດປວກຕາບ.

ປັງ 1 (ນ.) ຊື່ຫອຍແນວໜຶ່ງ ຢູ່ຕາມໜອງເອີ້ນ ຫອຍປັງ, ຊື່ຜັກແນວໜຶ່ງເປັນ ເຄື່ອຍອດອ່ອນ ເວລາຫັກບີບເບິ່ງເປັນເມືອກໆ ໝາກສຸກເປັນສີແຫຼ້ຊ້ຳ

ປັງ 2 (ວ.) ອາການຂາຍຝາກ, ທີ່ຈໍານໍາສິ່ງຂອງໄວ້, ທີ່ເອົາມັດຈໍາໄວ້.

ປາງ 1 (ນ.) ເວລາ, ສະໄໝ, ຄັ້ງຄາວ, ເທື່ອ

ປາງ 2 (ນ.) (ສ.) ຜາສາດ, ບັງຄັບຜາສາດ ຫຼື ປາງຄະຜາສາດ

ປ້າງ 1 (ອຸ.) ສຽງດັງຢ່າງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ສຽງປືນດັງ ປ້າງ.

ປ້າງ 2 (ນ.) ອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຢູ່ແປະພຸງເບື້ອງຊ້າຍ

ປີງ 1 (ນ.) ສັດຢູ່ນໍ້າຊະນິດໜຶ່ງ ກິນເລືອດເປັນອາຫານ ເປັນສັດບໍ່ກມີກະດູກ.

ປີງ 2 (ນ.) ປີງຊະນິດຢູ່ທະເລ ໂຕໃຫຍ່ໃຊ້ເປັນອາຫານໄດ້ ເອີ້ນ ປີງທະເລ.

ປຸງ 1 (ກ.) (ທ.) ແຕ່ງ, ຕົກແຕ່ງ, ເຮັດອາຫານ.

ປຸງ 2 (ນ.) ນໍ້າເຕົ້າປຸງ ຕາມຕໍານານຂຸນບຸລົມ ລາຊາທິລາດ ກ່າວໄວ້ວ່າ ມະນຸດສິບສອງພາສາ ເກີດຈາກນໍ້າເຕົ້າປຸງ

ປຸງ 3 (ນ.) ພາຊະນະສານດ້ວຍຫວາຍ ຫຼື ໄມ້ໄຜ່ ສໍາລັບໃສ່ສິ່ງຂອງເດີນທາງ ຮຽກປຸງ ກະປຸງ

ປົງສົບ (ກ.) ເຜົາຜີ, ຈັດການເຜົາ ຫຼື ຝັງຜີ.

ໂປງ 1 (ນ.) ເຄື່ອງໃຫ້ສຽງດັງ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ມີລູກແຂວນຢູ່ສອງຂ້າງ ໃຊ້ແຂວນຄໍ ສັດພາຫະນະ.

ໂປງ 2 (ນ.) ໂປງເຮັດດ້ວຍໄມ້ແກ່ນ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຍາວ ເອົາໃສ່ຫຼັກສອງຫຼັກແຂວນໄວ້ ໃຊ້ສາກທັ່ງໃຫ້ດັງມີຢູ່ຕາມວັດ.

ໂປງ 3 (ວ.) ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ຫຳໂປງ.

ປ່ອງຢ້ຽມ (ນ.) ປ່ອງໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໄວ້ຕາມຝາເຮືອນ ເພື່ອສ່ອງເບິ່ງ ຄູ່ກັບປະຕູ.

ປ້ອງ 1 (ກ.) ໄລ່ໃຫ້ໄປຕາມບ່ອນປະສົງ, ລ້ອມ, ລະວັງຮັກສາ

ປ້ອງ 2 (ນ.) ສ່ວນລະຫວ່າງຂໍ້ທັງສອງ ຂອງໄມ້ປ່ອງ ຫຼື ອ້ອຍ, ສ່ວນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຂໍ້ ເຊັ່ນ ປ້ອງແຂນ.

ປ້ອງ 3 (ນ.) ຊື່ຫຍ້າຊະນິດໜຶ່ງ ເກີດໃນໜອງນໍ້າ ເປັນຂໍ້ຍາວ

ປ້ອງລໍ່ (ນ.) ຮ່ອງນໍ້ານ້ອຍໆ ທີ່ຂຸດໄວ້ກ້ອງ ຊາຍຄາເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຝົນ ຫຼື ນໍ້າໃຊ້ແລ້ວໄຫຼໜີ.

ເປືອງ 1 (ວ.) ໝົດ, ແກ່ມໃຊ້, ແກ່ມກິນ

ເປືອງ 2 (ວ.) ໄວ, ຮີບຮ້ອນ, ຟັ່ງຟ້າວ

ປວງ (ວ.) ທັງໝົດ, ທັງຫຼາຍ, ທັງປວງ

ປ່ວງ (ວ.) ເສຍສະຕິ, ອາການຈິດບໍ່ທ່ຽງ, ເປັນບ້າ, ຈິດສະຫວົງ

ປາຍ 1 (ນ.) ຍອດ, ທີ່ສຸດ ສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບຕົ້ນ

ປາຍ 2 (ນ.) ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ, ສ່ວນທີ່ເກີນ ຫຼື ເສີຍໄປ, ສ່ວນທີ່ບໍ່ເຕັມ.

ປາຍ 3 (ວ.) ເສດ, ເຫຼືອ

ປຸຍ (ນ.) ຂອງທີ່ເປັນໃຍຟູ, ຍອງນຸ່ນ.

ເປືອຍ 1 (ນ.) ຊື່ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ສີຂາວໝົ່ນ.

ເປືອຍ 2 (ວ.) ບໍ່ມີອັນໃດຫຸ້ມຫໍ່, ບໍ່ນຸ່ງຫົ່ມເສື້ອຜ້າ ເຊັ່ນ ຊີເປືອຍ, ເປືອຍກາຍ ຮຽກ ປະໂຕ

ປ່ວຍ (ກ.) ເຈັບ, ເຈັບໄຂ້, ບໍ່ສະດວກໃນເນື້ອໃນຄີງ, ໂຊ ເປັນຊັກໆ ໂຊໆ

ປັດໄຈ (ນ.) (ປ.) ເຫດ, ຫົນທາງ, ສິ່ງສໍາລັບອາໄສ, ເຄື່ອງອາໄສ ຄື ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫົ່ມ, ອາຫານ, ບ່ອນຢູ່, ຢາແກ້ພະຍາດ, ໃນພາສາປາລີໄດ້ແກ່ ໂຕອັກສອນທີ່ຕື່ມທ້າຍສັບເພື່ອບອກຄວາມໝາຍ.

ປັດຈຸບັນ (ນ.) (ປ.) ເວລາດຽວນີ້, ຍາມນີ້, ກາລະເວລານີ້, ດຽວນີ້ ຮຽກປັດຈຸບັນ, ປະຈຸບັນ .

ປັດສາວະ (ນ.) (ປ.) ນໍ້າຍ່ຽວ.

ປັດສິມ (ນ.) (ປ.) ທາງຕາເວັນຕົກ, ພາຍຫຼັງ, ຂ້າງຫຼັງ.

ປັດຖະພີ (ນ.) (ສ.) ແຜ່ນດິນ.

ປິດສະໜາ (ນ.) (ສ.) ບັນຫາ, ຄຳທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃຫ້ແກ້, ຄວາມຖາມ, ຄຳເຊື່ອງສົ້ນ ໃຫ້ທວາຍ

ປົດປ່ອຍ (ກ.) ດໍາເນີນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງອິດສະຫຼະພາບ, ປ່ອຍໃຫ້ຫວິດ ມົ້ມຈາກບ່ອນຄຸມຂັງ ຫຼື ການຜູກມັດ, ໃຫ້ເສລີພາບ

ໂປດ 1 (ກ.) ເພ, ພັງລົງ, ທະລາຍ ເຊັ່ນ ກໍໄຜ່ໂປດ, ຫຍ້າໂປດ, ຜ້າທີ່ເປື່ອຍຍຸ້ຍ ເອີ້ນ ຜ້າໂປດ ຜ້າໂຢດ .

ໂປດ 2 (ກ.) ຫຼັ່ງໄຫຼໄປ ຮຽກໂປດ

ໂປດ 3 (ກ.) (ຂ.) ຖືກໃຈ ຫຼື ພໍໃຈຫຼາຍ.

ໂປດ 4. ໃຊ້ປະກອບໜ້າຄຳກິລິຍາ (ກໍາມະ) ສະແດງຄວາມຂໍຮ້ອງຢ່າງສຸພາບ ເຊັ່ນ ໂປດຟັງທາງນີ້ກ່ອນ.

ໂປດ 5 (ວ.) ທີ່ຖືກໃຈ ຫຼື ພໍໃຈຫຼາຍ ເຊັ່ນຄົນໂປດ, ຂອງໂປດ.

ປອດ 1 (ນ.) ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ຂອງຮ່າງກາຍ, ຢູ່ພຽງໜ້າເອິກທັງສອງຂ້າງ ສໍາລັບຫາຍໃຈ.

ປອດ 2 (ນ.) ຊື່ຜັກຊະນິດໜຶ່ງສີຂຽວ ດອກສີຂາວ ມັກເກີດຕາມໜອງ ຮຽກ ຜັກປອດ

ເປີດ 1 (ກ.) ໜ່າຍ, ເບື່ອໜ່າຍ ອີ່ມ, ໜີໄປ

ເປີດ 2 (ກ.) ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ປົກຢູ່ເຜີຍອອກ, ໄຂ, ທໍາພິທີເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນ ແກ່ກິດ ຈະການທຸລະກິດ​ໃໝ່ ເຊັ່ນ ເປີດຮ້ານ​ໃໝ່ ເປີດທາງ​ໃໝ່, ເປີດບັນຊີຮັບເງິນ.

ເປີດສາດ (ກ.) ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ, ເລີ່ມຕົ້ນສະແດງ.

ປັນຍາ (ນ.) (ປ.) ຄວາມຮອບຮູ້, ຄວາມຮູ້ທົ່ວ, ຄວາມສະຫຼຽດສະຫຼາດ ເກີດແຕ່ຮຽນ ແລະ ຄິດ.

ປ້ານລົມ (ນ.) ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ ເປັນແຜ່ນຢູ່ບ່ອນສົ້ນໄມ້ຂ້າວທັງສອງຂ້າງ ສໍາລັບ ກັນລົມບໍ່ໃຫ້ພັດເຄື່ອງມຸງ.

ປິນໂຕ (ນ.) ປາຊະນະໃສ່ຂອງກິນ ຮອງກັນເປັນຊັ້ນ ແລະ ມີຫູສຸບໃສ່ສາຍ ຫຼື ຂາ.

ປືນ 1 (ນ.) ອາວຸດທີ່ເຮັດດ້ວຍ​ເຫຼັກ ມີລູກ ໃຊ້ຍິງດ້ວຍຂີ້ເຈຍ ຫຼື ກໍາລັງໝື້.

ປືນ 2 (ນ.) ລາວບູຮານ ໃຫ້ຄວາມໝາຍປືນວ່າ ແມ່ນເຄື່ອງຍິງດ້ວຍກໍາລັງສາຍ ແລະ ຄັນຄືໜ້າໄມ້ ຫຼື ໜ້າເກ້ງ ຮຽກປືນຊະນິດນີ້ ວ່າປືນສອນ, ໜ້າທະນູ ຫຼື ໜ້າທຶ້ມ

ປຸ້ນ 1 (ກ.) ໃຊ້ກໍາລັງອາວຸດ ຫຼື ກໍາລັງຄົນເຂົ້າບຸກຢືດ ຫຼື ແຢ້ງຊິງເອົາຊັບສິນ ຂອງຄົນອື່ນ ຮຽກປຸ້ນ

ປຸ້ນ 2 (ນ.) ຊື່ອາຫານຊະນິດໜຶ່ງ ເຮັດດ້ວຍແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ ເປັນເສັ້ນຍາວ ເອີ້ນ ເຂົ້າປຸ້ນ.

ປຸ້ນ 3 (ກ.) ອາການເຈັບທ້ອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າລາຍໄຫຼອອກ ເພາະມີລົມຕີຍື່ງຢູ່ໃນໄສ້

ແປ້ນ 1 (ນ.) ໄມ້ເປັນແຜ່ນສໍາລັບປູພື້ນ ຫຼື ແອ້ມ ຫຼື ມຸງເຮືອນ, ແຜ່ນແປ້ນ

ແປ້ນ 2 (ນ.) ພືດປະເພດຜັກຊະນິດໜຶ່ງ ໃບຄືໃບຜັກທຽມ ມີກິ່ນຂິວ ໃຊ້ເຮັດຢາ ເອີ້ນ ຜັກແປ້ນ

ປຶ້ມ 1 (ນ.) ແບບ, ໜັງສື, ຕໍາລາ, ພັບຂຽນ

ປຶ້ມ 2 (ກ.) ຊື່ນໃຈ, ຍິນດີ, ອອນຊອນໃຈ

ປອມ 1 (ນ.) ຈອມ, ຍອດ, ບ່ອນສູງສຸດ

ປອມ 2 (ກ.) ປ່ຽນແປງຕົວ, ປ່ຽນເພດ​ໃໝ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຈື່ໄດ້, ລັກລອບໄປມາ.

ປອມ 3 (ວ.) ເປັນຂອງປອມ, ບໍ່ແທ້, ບໍ່ຈິງ

ປ້ອມ 1 (ວ.) ມົນ, ສັ້ນ ແລະ ມົນ

ປ້ອມ 2 (ນ.) ຫໍຄອຍ ທີ່ເປັນບ່ອນເຝົ້າຍາມເບິ່ງສັດຕູ ຫຼື ຄອຍເບິ່ງເຫດການ ຕ່າງໆ

ປ້ອມ 3 (ນ.) ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ເຮັດດ້ວຍສີມັງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງໝາຍແປວນໍ້າເລິກ ນໍ້າຕື້ນ ຢູ່ຕາມໃຈກາງແມ່ນໍາຂອງ.

ແປວ 1 (ນ.) ປ່ອງ, ທາງ, ທາງນໍ້າ, ທາງນໍ້າ ທີ່ທຽວເຮືອໄດ້, ຮູທີ່ຊອດຂຶ້ນທາງໜຶ່ງ

ແປວ 2 (ນ.) ໄຟທີ່ພຸ່ງຂຶ້ນແດງຮຸ່ງວາບໆ ເອີ້ນ ແປວໄຟ, ຮູທີ່ລົມເຂົ້າອອກ ຮຽກ ແປວລົມ, ທາງທີ່ນໍາໄຫຼ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນເລິກກວ້າງ ເອີ້ນ ແປວນໍາເລິກ, ກາງວັງເອີ້ນແປວນໍ້າ

ແປ້ວ 1 (ນ.) ຮອຍບາດນ້ອຍໆ ທີ່ດີແລ້ວ

ແປ້ວ 2 (ວ.) ບົກລົງໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ