ຟ. ຟ. ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 19 ເປັນພວກອັກສອນຕ່ຳ.

ຟາ (ນ.) ຊື່ຜ້າຫົ່ມແນວໜຶ່ງ ໃຊ້ນຸ່ມຝ້າຍຖັກເປັນຕາ ເວລາຍັດໄສ້ແລ້ວເອົາແຜ່ນຫຸ້ມຂ້າງນອກເອີ້ນ ຜ້າຟາ, ຜ້າຫົ່ມນວມ.

ຟ້າ (ນ.) ສ່ວນເບື້ອງເທິງ ທີ່ຫຼຽວເຫັນກວມແຜ່ນດິນຢູ່ ເອີ້ນ ຟ້າ ອາກາດ, ສະຫວັນ.

ເຟີ້ 1 (ວ.) ຫຼາຍຈົນບໍ່ມີຄ່າ ເຊັ່ນເງິນເຟີ້.

ເຟີ້ 2 (ກ.) ຟົ້ງ, ແຜ່ກະຈາຍໄປ, ພອງຂຶ້ນ.

ໄຟ 1 (ນ.) ຊື່ພັນໄມ້ແນວໜຶ່ງ ໝາກເປັນພົ້ວ ເກີດຕາມລໍາຕົ້ນຕາມງ່າ ໃຊ້ກິນໄດ້ ເອີ້ນໝາກໄຟ.

ໄຟ 2 (ນ.) ຄວາມຮ້ອນ ທີ່​ໄໝ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ເອີ້ນ ໄຟ.

ໄຟ 3 (ນ.) ທາດແນວໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົບອຸ່ນ ໃນຈໍາພວກທາດ 4 ຄື ດິນ ນໍ້າ ໄຟ ລົມ ເອີ້ນ ທາດໄຟ.

ໄຟທາດ (ນ.) ໄຟທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ສໍາລັບເຮັດອາຫານໃຫ້ຍ່ອຍ.

ໄຟຟ້າ (ນ.) ພະລັງງານຮູບໜຶ່ງ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຍກຕົວອອກມາ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກຕຣົງ ຫຼື ໂປຣຕົງ ຫຼື ອະນຸພາກອື່ນ ທີ່ສະແດງອໍານາດຄ້າຍຄືກັບ ເອເລັດຕຣົງ ຫຼື ໂປຣຕົງ ໃຊ້ປະໂຫຍດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະລັງ ອື່ນ ເຊັ່ນ ຄວາມຮ້ອນ, ແນງສະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່.

ຟັກ 1 (ກ.) ຟັນໃຫ້ມຸ່ນ, ສັບໃຫ້ມຸ່ນ ເຊັ່ນ ສັບປາໃຫ້ມຸ່ນ ເພື່ອເຮັດລາບ ເອີ້ນຟັກລາບ.

ຟັກ 2 (ກ.) ອາການໝູບເຕັງໄຂ່ໄວ້ຂອງໄກ່ ຫຼື ນົກ ເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ອຸ່ນ ແລ້ວແຕກ ເປັນລູກ.

ຟັກ 3 (ນ.) ໝາກໂຕ່ນ, ໝາກຟັກ ເອີ້ນໝາກໂຕ່ນ ຄູ່ກັບໝາກແຟງ.

ຟາກ 1 (ນ.) ໄມ້ໄຜ່ທີ່ສັບເປັນຊີກໆ ຕິດກັນ ເອີ້ນຟາກ ໃຊ້ສໍາລັບປູເຮືອນສະໄໝບູຮານ.

ຟາກ 2 (ນ.) ຂ້າງ, ບ່ອນ, ຢູ່ຄົນລະຂ້າງ ຂອງທີ່ມີແນວຂວາງກັ້ນ ເຊັ່ນ ຝັ່ງນີ້ ເອີ້ນ ຟາກນີ້ ຝັ່ງນັ້ນ ເອີ້ນ ຟາກນັ້ນ.

ຟັງ (ກ.) ຕັ້ງໃຈຖ້າຮັບສຽງດ້ວຍຫູ, ໄດ້ຍິນ, ເຊື່ອ, ເຮັດຕາມບອກ.

ເຟືອງ 1 (ນ.) ໄມ້ແນວໜຶ່ງ ໝາກເປັນລ່ຽມ ເອີ້ນ ຕົ້ນໝາກເຟືອງ.

ເຟືອງ 2 (ນ.) ຮູບຂອງໄມ້ ຫຼື ເຫຼັກ ທີ່ເຮັດຄືໝາກເຟືອງ ເອີ້ນ ແຂ້ວໝາກເຟືອງ.

ເຟືອງ 3 (ນ.) ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ກ່ຽວເອົາຮວງອອກແລ້ວ ເຫຼືອແຕ່ກະຕໍ ເອີ້ນ ກະຕໍເຟືອງ, ຕໍເຟືອງ ແລະ ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ຟາດເອົາເມັດເຂົ້າອອກແລ້ວ ເອີ້ນຂີ້ເຟືອງ.

ຟອຍ (ນ.) ເຄື່ອງປັດກວາດພື້ນໃຫ້ແປນ, ສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍຂົນສັດ ໃຊ້ປັດກວາດ.

ຟຸດ (ນ.) (ອ.) ມາດຕາວັດແທກ ແບບອັງກິດ 12 ນິ້ວ ເປັນ 1 ຟຸດ.

ຟຸດບານ (ນ.) (ອ.) ໝາກກະຕໍ້ໜັງ ໃຊ້ຕີນເຕະນິຍົມ​ຫຼິ້ນ ເປັນກິລາລະດັບໂລກ ນອກຈາກ​ຫຼິ້ນເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນແລ້ວ ຍັງເປັນການອອກກໍາລັງກາຍອີກດ້ວຍ.

ຟັນ 1 (ກ.) ເອົາຂອງມີຄົມ ດັ່ງມີດ ຫຼື ພ້າຟາດລົງ ເອີ້ນ ຟັນ.

ຟານ (ນ.) ສັດສີ່ຕີນແນວໜຶ່ງ ເປັນສັດປ່າ ຕົວໃຫຍ່ກວ່າໝາໃຫຍ່ໆ ຄ້າຍຄືກວາງ ເອີ້ນ ຟານ.

ຟືມ (ນ.) ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນແພເປັນແຂ່ງຖີ່ໆ ຄືຫວີຖີ່ ສໍາລັບເອົາເສັ້ນຝ້າຍ ຫຼື ເສັ້ນໄໝສອດ.