“ຫວ້ານຊັກມົດລູກ” ຈັດວ່າເປັນສະໝຸນໄພຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ດ້ວຍສັບພະຄຸນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການປິ່ນປົວອາການຂອງສະຕີ ເຊັ່ນ: ແກ້ມົດລູກພິການ ເຮັດໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່, ແກ້ປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ເຈັບທ້ອງລະຫວ່າງ ມີປະຈໍາເດືອນ, ລົງຂາວ, ຊ່ວຍຂັບນໍ້າຄາວປາ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ນຳມາວາງຈຳໜ່າຍ ເພື່ອເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນຂອງ “ຂີງ” ເປັນກຸ່ມດຽວກັນກັບຂີ້ມິ້ນຊັນ ເປັນພືດທີ່ມີລຳຕົ້ນ, ມີຫົວຝັງຢູ່ພື້ນດິນ ແລະ ມີຢູ່ຫຼາຍສາຍພັນ ແຕ່ພັນທີ່ມັກພົບເຫັນຫຼາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດຫຼັກໆຈະມີຢູ່ 2 ສາຍພັນ ໄດ້ແກ່: ຫວ້ານຊັກມົດລູກຕົວແມ່ (Curcuma comosa Roxb.) ລັກສະນະມີຫົວຍາວຕາມແນວຕັ້ງ ມີ ແໜງສັ້ນ. ສ່ວນຫວ້ານຊັກມົດລູກຕົວຜູ້ (Curcuma latifolia) ຫົວພື້ນດິນ ຈະມີລັກສະນະກົມແປຫຼາຍກ່ວາຫວ້ານຕົວແມ່.

ສັບພະຄຸນຂອງຫວ້ານຊັກມົດລູກ ນິຍົມໃຊ້ຫວ້ານຊັກມົດລູກຕົວແມ່ ເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກ ເຊິ່ງມີສັບພະຄຸນໃນການປິ່ນປົວອາການຕ່າງໆຂອງສະຕີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ລົງຂາວ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນອາການຂອງສະຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການຮັບປະທານຫວ້ານຊັກມົດລູກ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃນຮູບແບບຊະນິດສົດ ແລະ ສຳເລັດ ມີດັ່ງນີ້:
ຮັບປະທານແບບສົດ ແມ່ນນຳຫົວຫວ້ານມາປອກເປືອກ ລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ. ຈາກນັ້ນ, ນຳມາຕົ້ມນໍ້າດື່ມ ຫຼື ຈະນຳຫວ້ານຊັກມົດລູກໄປຝົນໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບເຫຼົ້າຂາວດອງໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ດື່ມແກ້ເຈັບມົດລູກ ແລະ ວິທີໜຶ່ງ ແມ່ນນຳຫວ້ານຊັກມົດລູກມາຕຳໃຫ້ລະອຽດເປັນຜົງ ຈາກນັ້ນ ນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ ແລ້ວປັ່ນໃຫ້ກາຍເປັນຢາລູກກອນ ຫຼື ນໍາຜົງຂອງຫວ້ານມາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງຊົງດື່ມກັບນໍ້າຮ້ອນ ກ່ອນອາຫານ 3 ຄາບ.
ສ່ວນການຮັບປະທານຫວ້ານຊັກມົດລູກຊະນິດສຳເລັດຮູບ ແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທີໃຊ້ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຂໍ້ແນະນຳ: ປະຈຸບັນ ມີຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍຈໍາໜ່າຍ ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງຫວ້ານຊັກມົດລູກຕາມຕຳລາພື້ນເມືອງ ບໍ່ແມ່ນຢາທີ່ຮັບປະທານເປັນປະຈຳ. ຮັບປະທານພຽງບັນເທົາອາການຂະນະທີ່ເປັນແລ້ວກໍ່ຢຸດ ເຊິ່ງດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືຫຼັງເກີດລູກ, ບໍ່ແມ່ຮັບປະທານຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ. ເນື່ອງຈາກເປັນຢາຮ້ອນ ຫາກຮັບປະທານແລ້ວຊ່ອງຄອດແຫ້ງ, ຜິວແຫ້ງຄວນຢຸດຮັບປະທານ, ແຕ່ຖ້າປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ ບໍ່ສະບາຍ ກໍ່ຮັບປະທານໄດ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ພໍອາການດີຂຶ້ນກໍ່ໃຫ້ຢຸດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: laoedaily.com.la