ຖົ່ວງອກດິບພົບການປົນເປື້ອນຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍຢ່າງຊາລໂມເນລລາ ຫຼື ອີໂຄໄລ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ບ້ານເຮົາເທົ່ານັ້ນ ຕ່າງປະເທດກໍ່ພົບການປົນເປື້ອນຂອງເຊື້ອໂລກເຊັ່ນກັນ ເມື່ອທຳການປູກຖົ່ວງອກຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງຖົ່ວງອກໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເໝາະສົມແກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໂລກເຊັ່ນດຽວກັນ, ນອກນີ້ ຖົ່ວງອກອາດພົບສານຟອກສີຂາວໄດ້ສູງ ເພາະຜູ້ຜະລິດບາງລາຍນຳສານຟອກຂາວມາແຊ່ຖົ່ວງອກເພື່ອໃຫ້ຖົ່ວງອກມີສີຂາວ ອວບ ໜ້າກິນ ແລະ ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນຂື້ນ ເຖີງວ່າຈະມີສານຟອກຂາວບາງປະເພດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳມາໃຊ້ໃນອາຫານໄດ້ເຊັ່ນ ໂຊດຽມຊັລໄຟ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເປັນສານຟອກຂາວທີ່ມີລິດໃນການຟອກຕ່ຳ ຜູ້ຈຳໜ່າຍຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ສານຟອກຂາວປະເພດທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນອາຫານຫຼາຍກ່ວາ ຄື ໂຊດຽມໄຮໂດຣຊັລໄຟມາຜະສົມ ສານນີ້ມີລິດຟອກຂາວໄດ້ສູງກວ່າປະເພດທຳອິດ 2-3 ເທົ່າ ສາມາດຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີໄດ້ ແຕ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງາກາຍ ເມື່ອບໍລິໂພກເຂົາໄປຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຂັດ ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ ເຈັບທ້ອງ ຮາກ ຖອກທ້ອງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ປ່ວຍເປັນໂລກຫອບຫືດ ຈະມີອາການຮຸນແຮງຂື້ນ ອາດມີອາການຊ໊ອກ ໝົດສະຕິ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.

- ວິທີຫຼີກລ່ຽງອັນຕະລາຍຈາກຖົ່ວງອກ:

1. ຫຼີກລ່ຽງການກິນຖົ່ວງອກດິບຫາກບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງຜະລິດທີ່ຊັດເຈນ.

2. ປຸງຖົ່ວງອກໃຫ້ສຸກກ່ອນກິນສະເໝີ ອາດບອກຮ້ານໃຫ້ລວກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສຸກກ່ອນໃສ່ລົງໄປໃນອາຫານ ການປຸງຖົ່ວງອກໃຫ້ສຸກກ່ອນກິນຈະເຮັດໃຫ້ສານໄຮໂດຣຊັລໄຟທີ່ອາດມີຢູ່ໃນຖົ່ວງອກຖືກທຳລາຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງຈະປອດໄພກ່ວາການນຳຖົ່ວງອກດິບມາກິນສົດໆ.

3. ບໍ່ຄວນເລືອກຖົ່ວງອກທີ່ມີສີຂາວຜິດປົກກະຕິ.

4. ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງກິນຖົ່ວງອກດິບແທ້ໆ ຄວນຫຼີກລ່ຽງຖົ່ວງອກທີ່ຊ້ຳ ມີສ່ວນເນົ່າປົນຢູ່ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la