*ໃບໝາກຍົມ ສາມາດຮັກສາຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ງ່າຍໆ 3 ມື້ກໍ່ເຊົາດີແລ້ວ ມີແນວໃດແດ່ ເຮົາໄປເບີ່ງນຳກັນລຸ່ມນີ້ເລີຍ:

   ຕຸ່ມອີສຸກອີໃສ ເປັນພະຍາດທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍໆ ພົບວ່າປະມານ 90% ຂອງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍເປັນອີສຸກອີໃສ ເປັນພະຍາດນີ້ຫຼັງຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກຄົນອື່ນ ໂດຍຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂື້ນຕຸ່ມໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ 7-12 ວັນ ຫຼັງສຳພັດເຊື້ອ, ເຊິ່ງເມື່ອມີຄົນໜຶ່ງໃນເຮືອນເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຈະພົບວ່າພີ່ນ້ອງໃນເຮືອນຈະເລີ່ມມີອາການຕິດເຊື້ອ ອີສຸກອີໃສນີ້ໃນຊ່ວງປະມານ 2 ອາທິດຕໍ່ມາ.

     ໃບໝາກຍົມຮັກສາພະຍາດຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາໃບໝາກຍົມລະດັບກາງ (ບໍ່ແກ່ເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ອ່ອນເກີນໄປ) ມາປະມານ 2-3 ກຳມືຫຼັງຈາກນັ້ນ ນຳມາຕົ້ມກັບນ້ຳໃຫ້ຟົດ 20 ນາທີ ແລ້ວກໍ່ປົງໝໍ້ລົງປະສົມກັບນ້ຳເຢັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳອຸ່ນໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາອາບ ວັນລະ 3 ຄັ້ງ, ເຊົ້າ -  ສວຍ - ແລງ, ຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ອາການກໍ່ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ແລະ ຫາຍດີພາຍ ໃນ 3 ວັນ ງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດປົວຕຸ່ມອີສຸກອີໃສໄດ້ແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.news.com.la