ນໍ້າໝາກພ້າວດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະດື່ມກັນໄດ້ທຸກຄົນ ໂລກໃດທີ່ຄວນດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວ ໂລກໃດທີ່ບໍ່ຄວນດື່ມ ເຮົາມີຄໍາຕອບມາໃຫ້ທຸກທ່ານມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

1. ນັກກິລາ ນໍ້າໝາກພ້າວເປັນເຄື່ອງດື່ມເກືອແຮ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບນັກກິລາ ເພາະມີທັງໂພແທສຊ້ຽມທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ.

2. ຄົນທີ່ຖອກທ້ອງ ເວລາຖອກທ້ອງຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງເສຍເກືອແຮ່ໄປພ້ອມ ຈົນບາງຄົນເຖິງກັບຊ໊ອກໄປກໍ່ມີ ແຕ່ນໍ້າໝາກພ້າວຊ່ວຍຊົດເຊີຍເກືອແຮ່ເຮົາໄດ້ ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ມີນໍ້າຕານຂັດສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບດ້ວຍ.

3. ໄວລຸ້ນ ນໍ້າໝາກພ້າວມີສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍບໍາລຸງສະໝອງຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ໄວລຸ້ນໄວຮຽນທີ່ດື່ມເປັນປະຈໍາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຈໍາດີ ຊ່ວຍໃຫ້ຜີວແຂງແຮງ ປ້ອງກັນສີວໄດ້ເດັດຂາດ.

4. ຄົນທີ່ມີອາການຄວາມດັນຕໍ່າ ທີ່ໜ້າມືດປະຈໍາກໍ່ເພາະເລືອດໜ້ອຍ ແຕ່ໂພແທສຊ້ຽມໃນນໍ້າໝາກພ້າວຈະເຂົ້າໄປບໍາລຸງ ແລະ ເພີ່ມການສ້າງເມັດເລືອດ ລະດັບຄວາມດັນຈະເພີ່ມຂື້ນເປັນປົກກະຕິ.

5. ຄົນເປັນໄຂ້ຫວັດໂຕຮ້ອນ ຫຼື ໄຂ້ຕິດເຊື້ອ ເວລາມີໄຂ້ ນໍ້າໝາກພ້າວຄືຄໍາຕອບ ເພາະໝາກພ້າວມີລິດເຢັນ ຊ່ວຍລົດໄຂ້ໄດ້ດີ ແລະ ຍັງມີກົດຄໍລິກທີ່ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອ ດື່ມແລ້ວອາການຕິດເຊື້ອທັງຫຼາຍຈະດີຂຶ້ນ.

   ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ນ້ຳໝາກພ້າວ ຍັງເປັນສີ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງ ແລະ ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບບາງຄົນ ທີ່ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວ ເພາະມັນເກີດຜົນລົບຫຼາຍກ່ວາ ເຊັ່ນ: ຄົນທີ່ເປັນໂລກໄຂ່ຫລັງເສື່ອມ ນໍ້າໝາກພ້າວຈະໄປກະຕຸ້ນການຂັບປັດສະວະ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າ ຄົນທີ່ເປັນໂລກໄຂ່ຫລັງອາດຈະຫົວໃຈວາຍໄດ້ ເລື່ອງນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ ຖ້າຈະໃຫ້ດີ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ ຄວນລະວັງ.

  • ສາເຫດຂອງໂລກໄຂ່ຫລັງເສື່ອມ: ໄຂ່ຫລັງເສື່ອມ ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ໄຂ່ຫລັງໂດຍກົງ ຫຼື ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫລັງເກີດການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເຊີ່ງມັກພົບເຫັນ ດັ່ງນີ້:

– ສູນເສຍເລືອດ ຫຼື ນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ: ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄຂ່ຫລັງເສື່ອມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຢ່າງກະທັນຫັນ.
– ຄວາມດັນເລືອດສູງ: ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜະໜັງຫຼອດເລືອດທີ່ໄຫຼວຽນເລືອດໄປທີ່ໄຂ່ຫລັງຜິດປົກກະຕິ ຫາກມີພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງເປັນໄລຍະເວລາດົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ອາດເປັນສາເຫດໜຶ່ງໃຫ້ໄຂ່ຫລັງເສື່ອມໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

– ໂລກເບົາຫວານ: ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດສົ່ງຜົນໂດຍກົງກັບໄຂ່ຫລັງ ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫລັງເສື່ອມ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນເບົາຫວານສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໄຂ່ຫລັງຊຳເຮື້ອ.
– ອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກໃນຮ່າງກາຍລົ້ມເຫຼວ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫລັງ.

– ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍລົ້ມເຫຼວ ເຊັ່ນ: ຫົວໃຈວາຍ ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ຕັບລົ້ມເຫຼວ ທີ່ກະທົບຕໍ່ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນທົ່ວຮ່າງກາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫລັງໄດ້ຮັບເລືອດໄປໄຫຼວຽນບໍ່ພຽງພໍ.
– ການຕິດເຊື້ອ: ການຕິດເຊື້ອໄວລັດ ຫຼື ແບັດທີເລຍບາງຊະນິດ ເມື່ອແພ່ກະຈາຍເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ເຊື້ອໂລກເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກພາໄປຍັງໄຂ່ຫລັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກທໍາລາຍ.

– ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຢາ ເຊັ່ນ: ຢາແອສໄພລິນ (Aspirin) ຢາໄອບູໂພຮເຟນ (ibuprofen) ຫຼື ຢານາພຮອກເຊນ(Naproxen) ຫາກໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ຫຼື ຊື້ໃຊ້ເອງໂດຍບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ ຫຼື ເພຊັດສະກອນ ອາດນໍາມາສູ່ພາວະໄຂ່ຫລັງເສື່ອມ.

– ປັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ ເຊັ່ນ: ຫລອດເລືອດອຸດຕັນໃນທາງເດີນປັດສະວະ ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ໃນເພດຊາຍ ໜິ້ວໄຂ່ຫລັງ ຫຼື ໂລກມະເຮັງທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດກ້ອນເນື້ອໄປຂັດຂວາງລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ ຈົນເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫລັງຂັບປັດສະວະອອກມາບໍ່ໄດ້ ແລະ ເກີດພາວະເສື່ອມຂອງໄຂ່ຫລັງໃນທີ່ສຸດ.

- ໄດ້ຮັບສານພິດ: ເມື່ອສານພິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ຮ່າງກາຍຈະພະຍາຍາມຂັບອອກມາທາງປັດສະວະ ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫລັງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ສານພິດບາງຊະນິດອາດທໍາລາຍໄຂ່ຫລັງຈົນເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫລັງວາຍໄດ້ ຄົນທີ່ມີອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂພແທສຊ້ຽມຫຼາຍເກີນໄປ ອາດສ້າງບັນຫາໃຫ້ຫົວໃຈເຮົາໄດ້ ສໍາລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງການດື່ມນໍ້າໝາກພ້າວ.

   ກຸ່ມຄົນໃດ ທີ່ມີບັນຫາຄືທີ່ໄດ້ດ່າວມາຂ້າງເທິງ ຖ້າບໍ່ໃສ່ໃຈ ມັກດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວ ກໍຈະມັກເກີດອາການຂອງພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຜູ້ປ່ວຍອາດມີອາການໃຈສັ່ນ ໜ້າມືດ ເຈັບໜ້າເອິກ ອ່ອນເພຍ ບໍ່ມີແຮງ ເປັນລົມໝົດສະຕິ ຫຼື ຫົວໃຈວາຍ ຂຶ້ນກັບອັດຕາໄວໄລຍະເວລາທີ່ເກີດ ລວມທັງພະຍາດສະພາບຂອງຫົວໃຈ ອາການທີ່ເກີດກັບຜູ້ປ່ວຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດກິດຈະວັດປະຈໍາວັນໄດ້ ຫຼາຍເທື່ອທີ່ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາວ່າ ອາການທັງໝົດເກີດຈາກຄວາມຄຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາຄາຍຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫຼື ຢານອນຫຼັບມາກິນເປັນໄລຍະເວລາດົນ ໂດຍອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍບໍ່ດີຂຶ້ນ ຈົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນໂລກທີ່ຮັກສາບໍ່ຫາຍ ເກີດຄວາມເບື່ອໜ່າຍ ທໍ້ແທ້, ປະຈຸບັນ ການກວດວິນິດໃສທາງການແພດດີຂຶ້ນ ສາມາດຄົ້ນຫາສາເຫດ ແລະ ໃຫ້ການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມໄດ້ດີກ່ວາເກົ່າຫຼາຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.news.com.la