ການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິທີທາງວິທະຍາສາດ ກໍ່ເປັນບັນຫາທີ່ຄົນເຮົາຄວນນຳພິຈາລະນາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ, ໃນຍຸກທີ່ຄົນເຮົາໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ມັນກໍປັດສະຈາກບໍ່ໄດ້ ຄວາມຕືງຄຽດຈາກການໄດ້ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ, ກີນອາຫານບໍ່ຕົງເວລາ, ສະນັ້ນ ເຮົາລອງມາພິຈາລະນາອາຫານບາງປະເພດ ທີ່ອາດຊ່ວຍທ່ານຜ່ອນຄາຍຄວາມຕືງຄຽດທ່ານໄດ້ ດັ່ງນີ້:

1. ໝາກໂມ: ມີທາດເຢັນຈາກນ້ຳ ແລະ ມີ ອາຈິນິນ ເປັນເຄມີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫລອດເລືອດຂະຫຍາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ສົດໃສມີຊີວິດຊີວາ.

2. ຕຳໝາກຫຸ່ງ: ມີກົດເຜັດ ຊຶ່ງກົດດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ນຳໝາກເຜັດນັ້ນເອງ ກົດເຜັດຈະເປັນໂຕທີ່ໃຫ້ສານສຸອອກມາໃນສະໝອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ອາລົມດີ.

3. ໃບຂື້ເລັກ, ກະເດົາ, ໝາກໄສ່ ໂດຍສະເພາະຂື້ເລັກມີສານ ທີ່ດັບອາລົມຊິມເສົ້າ.

4. ນ້ຳເຜິ້ງ: ເປັນອາຫານອາລົມດີ ນ້ຳຕານຟຸກໂຕສ ໃນນ້ຳເຜຶ້ງກິນແລ້ວຈະຊ່ວຍກ່ອມອາລົມໃຫ້ສະບາຍໃຈມີພະລັງ.

5. ສາລີ, ທັນຍາພືດ: ມີທາດອາລົມດີຊື່ ທຮິບໂຕແຟນຫລາຍ ຈະປ່ຽນໄປເປັນເຄມີອາລົມດີຊື່ ຊີໂຮໂທນິນໃຜທີ່ມີເຄມີດີໆ ແບບນີ້ຫລາຍໆກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນສຸກໃຈ, ແກ້ປວດຫົວ, ຊ່ວຍຕ້ານໂລກຊິມເສົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົານານເຖົ້າໄດ້ອິກດວ້ຍ.

6. ແຊນວິນທູນ້າ: ມີໂອເມກ້າ3 ແລະ ວິຕາມິນບີ12 ຫຼາຍ ຊ່ວຍບຳລຸງປະສາດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.news.com.la