ຂໍ້ມູນຈາກສຳນັກງານມາດຕະຖານອາຫານເຜີຍວ່າ ການຈະກິນອາຫານໃຫ້ປອດໄພ ຈະຕ້ງເຮັດໃຫ້ສຸກ ສະອາດ ຫຼີກລ່ຽງການປົນເປື້ອນ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ສຸກກ່ອນກິນ ແຕ່ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ອາຫານຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄັ້ງ ຫຼື ອຸ່ນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນພິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະອາຫານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຜັກເຊີນາລີ ຈະເຮັດໃຫ້ສານໄນເຕຣດທີ່ຢູ່ໃນຊານາລີກາຍເປັນຜິດເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນຊ້ຳ.

2. ໄຂ່ຕົ້ມ ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຕຣີນໃນໄຂ່ປ່ຽນສະພາບ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ກິນບໍ່ສະບາຍໄດ້.

3. ຜັກຫົມ ເປັນຄືກັນກັບຜັກຊານາລີ ເມື່ອຖືຄວາມຮ້ອນຊ້ຳໆສານໄນເຕຣດຈະການເປັນຜິດ ແລະ ທັງຍັງມີຄຸນສົມບັດເປັນສານກໍ່ມະເຮັງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

4. ມັນຝຣັ່ງ ເມື່ອນຳໄປອຸ່ນຊ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໂບທູລິນຳ ຫາກໄດ້ຮັບຄວາມຊ້ຳຈະເກີດເປັນພິດໄດ້.

5. ຊີ້ນໄກ່ ເມື່ອນຳໄປອຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ໂປຕີຣນຂອງເນື້ອໄກ່ທີ່ຊັບຊ້ອນປ່ຽນສະພາບເຮັດໃຫ້ບາງຄົນກິນເຂົ້າໄປເກີດບັນຫາທາງເດີນອາຫານ.

6. ຜັກບີທູຣດ ເປັນຜັກທີ່ປະກອບດ້ວຍສານໄນເຕຣດເມື່ອນຳໄປອຸ່ນຊ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜິດ ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ຽງກັບການປວດທ້ອງ.

7. ເຂົ້າຈ້າວຫຸງ ສຳລັບເຂົ້ານັ້ນການອຸ່ນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ເກີດອາຫານເປັນພິດໂດຍກົງ ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການເກັບເຂົ້າວ່າສະອາດປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ ຫາກເຂົ້າມີສະປໍຂອງແບັດທີເຣຍ ເມື່ອຫຸງສຸກແລ້ວເຊື້ອກໍ່ຍັງບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ຖ້າຖືກປະໄວ້

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la