ອາຫານສຸກໆດິບໆ ກໍ່ເປັນອາຫານອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປາດິບ ຫຼື ພວກຊີ້ນສັດທັງຫຼາຍ ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ຢ່າງແຊບ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປຸງໃຫ້ສຸກກໍ່ໄດ້ ແລະ ສຳຫຼັບໃຜທີ່ມັກກິນອາຫານສຸກໆດິບໆຢູ່ແລ້ວ ທ່ານຄວນສະຮູ້ເອົາໄວ້ວ່າຮ່າງກາຍຈະຕ້ອງເຈີະກັບບັນຫາຫຍັງແດ່?

     5 ຂໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ເມື່ອຈະກິນອາຫານສຸກໆດິບໆ:

1. ການກິນອາຫານສຸກໆດິບໆ ມັກເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຊື້ອໂລກທັງໃນຮູບແບບຂອງໄວຮັສ ແລະ ແບັກທີເລຍ ທີ່ສາມາດແຜ່ເຂົ້າສູ່ພາກສ່ວນອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພຸມຕ້ານທານຕ່ຳ.

2. ທັງນີ້ຍັງມີກຸ່ມແມ່ທ້ອງທີ່ຮ່າງກາຍມັກໄດ້ຮັບໃນຮູບແບບຂອງໄຂ່ພະຍາດ ທີ່ສາມາດແຜ່ພັນ ແລະ ທຳລາຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາທີ່ບໍລິໂພກອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ພັດກາຍເປັນຄົນຂາດສານອາຫານ.

3. ຮ່າງກາຍຈະສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບເຊື້ອໂລກ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີອາການຖອກທ້ອງ ປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ ເປັນໄຂ້ ແລະ ພາວະແຊກຊ້ອນອື່ນ.

4. ການຮັກສາແມ່ທ້ອງ ຈະມີຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແຕ່ລະຊະນິດ ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາກິນແຕກຕ່າງກັນ.

5. ທາງທີ່ດີຄວນກິນອາຫານທີ່ສຸກ ສະອາດ ເພື່ອຜົນລັບສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la