ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ບັນລຸຕາມຄາດ   ໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້, ທັງເປັນການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ສີນຄ້າບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ມາດຕາການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກໍ່ໄດ້ອອກນິຕິກຳໃໝ່ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມລາຍການສີນຄ້າຄວບຄຸມຈາກ 4 ປະເພດ ມາເປັນ 8 ປະເພດ, ລວມມີ 23 ລາຍການ ແລະ ບັນຊີຕິດຕາມການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ 7 ໝວດ 199 ລາຍການ, ໄດ້ປັບປຸງຂອດການປະສານງານພາຍໃນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງພະນັກງານຂະແໜງການຄ້າ ໂດຍຖືເອົານະຄອນຫລວງເປັນຕົວແບບໃນກາານຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າ, ກວດກາການຄ້າ, ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ປີ່ນອ້ອມ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໂທລະສັບທີ່ທັນສະໄໝຊື່ງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ດີໃຫ້ຄະນະນຳຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມສວຍໂອກາດຂື້ນລາຄາສີນຄ້າຕາມລຳພັງໃຈໄລຍະບຸນ ແລະ ງານຕ່າງໆ, ນອກຈາກການຄວບຄຸມດ້ານລາຄາແລ້ວ ຍັງໄດ້ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດສະຫລາກ, ລາຄາເປັນເງີນກີບລາວນຳອີກ.

ເພື່ອເປັນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກໃນກໍລະນີຈັບຈ່າຍຊື້ສີນຄ້ານັ້ນ ກະ ຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ວາງ 9 ມາດຕາການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຄື: 1. ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ 454/ນຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ຄົ້ນຄ້ວາອອກລະບຽບເພີ່ມເຕີມ ຫລື ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນ; 2. ປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາສີນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນບັນຊີສີນຄ້າຄວບຄຸມ; 3. ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງຂອດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສະດວກທີ່ເປັນການເພີ່ມຕົ້ນທືນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ, ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການລົງທືນຜ່ານປະຕູດຽວແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທືນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ປູງແຕ່ງ; 4. ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ຕຳຫລວດເສດຖະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ການຄ້າສີນຄ້ານອກລະບົບ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້; 5. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ - ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ມາດຕາການອື່ນທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ - ການຄ້າເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທືນຂອງຜູ້ປະກອບກາານພາຍໃນ; 6. ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງຂອງລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນກັບຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ; 7. ປະສານສົມທົບແໜ້ນກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍຊີ້ນຳ ນຳພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາ ແລະ ຄ່າບບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄປໃນທິດທາງ ແລະ ລວງດຽວກັນ ເພື່ອໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງລາຄາໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍກົດໝາຍ; 8.ປະສານສົມທົບກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຄວນໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເງີນກີບໃບ 50, 100, 500 ເພື່ອຮັກສາການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາບໍ່ໃຫ້ສູງແບບກ້າວກະໂດດ; 9. ປະສານກັບກະຊວງການເງີນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືໃນການດັດສົມລາຄາສີນຄ້າ ( ສາງເຢັນ, ສາງເກັບມ້ຽນສີນຄ້າ....)