ໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງບໍລິຄຳໄຊຄັ້ງທີ່ 6 ສະໄໝທີ VI ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວາງວັນທີ 4-5 ພຶດສະພາ 2017 ຄະນະນຳຂອງແຂວງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໃນນັ້ນອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນດ້ານຂົງເຂດເສດຖະກິດ.

         ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ - ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງໂດຍລວມ. ເຊີ່ງໃນປັດຈຸບັນສະພາບລວມດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະພາກເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ. ໃນປີ 2017 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຈຳນວນ 284 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 114,633 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ໂຄງການ 1, 2, 3, 4 ຈຳນວນ 15 ໂຄງການ  ມູນຄ່າ 35,105 ຕື້ກີບ, ໂຄງການປະເພດ 5 ຈຳນວນ 34 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 8,318 ຕື້ກີບ, ທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວມທຸກຍາກ 2 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ຜ່ານການອະນຸມັດຈ່າຍ ຈຳນວນ 83 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 72,784 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 63,49% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ, ວຽກງານການເງິນ ລວມຍອດລາຍຮັບທັງໝົດ 187,191 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 33,64% ຂອງແຜນປີ ທຽບໃສ່ແຜນງວດ ລື່ນແຜນ 61,84% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນລື່ນ 49,86%, ວຽກງານບໍ່ແຮ່ ມີຜູ້ລົງທຶນດ້ານກິດຈະການບໍ່ແຮ່ 70 ບໍລິສັດ 103 ກິດຈະການ, ວຽກງານອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ດັດແກ້ ແລະ ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ 27 ຫົວໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 96,238 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກ 14,011 ລ້ານໂດລ່າ ເພີ່ມຂື້ນ 35,66%, ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ແຂວງຄຸ້ມຄອງ 7,927 ລ້ານໂດລາ ແລະ ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ 70,908 ລ້ານໂດລາ, ສິນຄ້າຜ່ານແດນ 8,506 ລ້ານໂດລາ, ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ 2.240 ໂຮງງານ ໃນນັ້ນ: ຂະໜາດນ້ອຍ 2.115, ກາງ 40 ແລະ ໃຫ່ຍ 45 ໂຮງງານ. ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງກໍ່ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກງານແຜນການ-ການລົງທຶນ, ວຽກງານກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ວຽກງານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນທ່າແຮ່ງໃນການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

        ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ສັງລວມບັນດາໂຄງການໃນທົ່ວແຂວງ ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2018 ແລ້ວນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ, ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນງວດ 2 ໃຫ້ລື່ນແຜນ 26,22% ພ້ອມຄຸມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນການເງີນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງແຕ່ລະໂຄງການຕາມສັນຍາແລະຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.