1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
  2. ທ່ານ ບຸນຮອງ ຄູນພະໄຊ
  3. ທ່ານ ກອນສີ ອິນທະແສງ