1. ທ່ານ ບຸນມາ ບຸຈະເລີນ
  2. ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢ່າ
  3. ທ່ານ ພັນເອກ ຈວງຈັນ ລາດຊະວົງ
  4. ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະຖຳມະວົງ
  5. ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ
  6. ທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ອາໄພລາດ