1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
  2. ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ
  3. ທ່ານ ນາງ ອິນຕາ ໄຊມູນຄຳ
  4. ທ່ານ ສົມໃຈ ຊົງລະຫວ່າງ