1. ທ່ານ ບົວສີ ລໍວັນໄຊ
  2. ທ່ານ ທອງອອນ ຄຳພູບານ
  3. ທ່ານ ນາງ ອິນຕາ ໄຊມູນຄຳ
  4. ທ່ານ ຢ່າງທ່າວ ຢາລືໄຊ