ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລະກອນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີດັ່ງນີ້:

 

  

 

ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

 

       

ຄະນະກຳມະທິການ

ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມຫງົບ

 

 

ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງີນ

 

  

ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ

 

  

ເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

 

 

 

ສຂ ປະຈຳເມືອງປາກຊັນ

 

  

ສຂ ປະຈຳເມືອງບໍລິຄັນ

 

  

ສຂ ປະຈຳເມືອງທ່າພະບາດ

 

  

ສຂ ປະຈຳເມືອງປາກກະດິງ

 

  

ສຂ ປະຈຳເມືອງຄຳເກີດ

 

  

ສຂ ປະຈຳເມືອງວຽງທອງ

 

  

ສຂ ປະຈຳເມືອງໄຊຈຳພອນ