ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະຫວັດດ້ານການ ພັດທະນາ MDGs
 

ຜ່ານການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ເປົ້າໝາຍ ​ສະຫັດສະຫັວດດ້ານການ​ພັດທະນາ MDGs ​​ໃນ​ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ພວກ​ເຮົາສາມາດ​ບັນລຸ​ໄດ້ຫຼາຍຄາດໝາຍທີ່​ກໍານົດ​ໄວ້ ດັ່ງ​ນີ້:​​

1 ​ຄາດໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະໄພອຶດຫິວ:ອັດຕາ​​ຄວາມທຸກ​ຍາກຂອງຄອບຄົວ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ

16,09% ໃນ​ສົກ​ປີ2010-2011 ມາ​ເປັນ6,57​%ໃນ​ສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 4,33%ຈາກ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດດັ່ງກ່າວ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ແຂວງ​​ພວກ​ເຮົາ​ບັນລຸ​ໄດ້​​ຕາມ​ຄາດໝາຍ(ຄາດໝາຍ​MDGsໜ້ອຍ​ກວ່າ10%); ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ: ​ເດັກ​ເຕ້ຍຫຼຸດລົງຈາກ 9,6% ໃນສົກປີ 2011-2012 ມາເປັນ 22% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 20% (ຄາດໝາຍMDGs34%), ​ເດັກ​ນ້ຳໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານຫຼຸດລົງຈາກ 7,6% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 18% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 15% (ຄາດໝາຍMDGsບໍ່​ເກີນ22%), ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ດັ່ງກ່າວສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ​ແຂວງ​ພວກ​ເຮົາ​​​ບັນລຸໄດ້​​ຕາມ​ ຄາດໝາຍທີ່​ກໍານົດ​ໄວ້. 

 

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ 2011-2015

ປະຕິບັດ

ຄາດຄະເນ 2014-15

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວ

< 10%

16.09%

11.62%

7.94%

6.57%

4.33%

- ເດັກເຕ້ຍ

34%

-

9.6%

18%

22%

20%

- ເດັກນໍ້າໜັກຫຼຸດມາດຖານ

22%

7.6%

10.4%

13%

18%

15%

 

2  ​ຄາດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນປີ2015: ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ 3-5 ປີ ຈາກ 15,9% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 32,3% ໃນສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 35,6% (ຄາ​ດໝາຍ MDGs 39%), ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ສຸດ​ທິຊັ້ນ​ປະຖົມຈາກ 95,3% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 99%ໃນສົກ​ປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 98,8% (ຄາ​ດໝາຍ MDGs 98%);ອັດຕາ​ລອດ​ເຫຼືອຊັ້ນ​ປະຖົມ 87,8% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 88,4% ໃນສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 88,9% (ຄາ​ດໝາຍ MDGs 95%),ອັດຕາປະ ລະການຮຽນ ປ1-ປ5 ຈາກ 2,9% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 2,7% ໃນສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 3% (ຄາ​ດໝາຍ MDGs 2%), ອັດຕາ​ເຂົ້າຮຽນ​ລວມຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕົ້ນ ຈາກ 66,4% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 83,4% ໃນສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 89,5%(ຄາດໝາຍ MDGs75%);ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ລວມຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ ຈາກ 33,7% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 41% ໃນສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 46,8%(ຄາດ  ໝາຍ MDGs 43%),ອັດຕາ​ການ​ຮູ້​ໜັງສື​ຂອງ​ກຸ່ມ​ອາຍຸ 15-24 ປີ ຈາກ 94,28 ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 99,32% ໃນສົກ​ປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 99,66% (ຄາດໝາຍ MDGs95%), ບັນດາ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງທີ່​ຈະ​ບັນລຸ​ຕາມ​ຄາດ​ ໝາຍ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການສຸມວຽກ, ທຶນຮອນ​ແລະ ບຸກຄະລາ​ກອນ​ທີ່​ຊໍານານ​ໃສ່ບາງ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ທີ່ຍັງ​ບໍ່​ບັນລຸ, ສ່ວນ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ທີ່​ບັນລຸ​ແລ້ວ​ກໍ່​ສືບ​ຕໍ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ບໍ່​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຄື​ເກົ່າ​ອີກ.

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ 2011-2015

ປະຕິບັດ

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ3-5 ປີ

39%

15.9%

20.2%

27.5%

32.3%

- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມ

98%

95.3%

95.3%

98.5%

99%

- ອັດຕາລອດເຫຼືອຊັ້ນປະຖົມ

95%

87.8%

83.5%

90.1%

88.4%

- ອັດຕາປະລະການຮຽນ ປ1 - ປ5

2%/ປີ

2.9%

4.2%

2.4%

2.7%

- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

75%

66.4%

69.1%

77.5%

83.4%

- ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

43%

33.7%

33.2%

36.8%

41%

- ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ

98%

94.28%

98.4%

98.6%

99.32%

 

3  ​ຄາດໝາຍສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແລະການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່​​ເພດຍິງ: ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງການ​ສຶກສາຂອງ​ເດັກ​ຍິງ: ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບ​ຍິງ-ຊາຍຊັ້ນ​ປະຖົມ ຈາກ 0,98 ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 0,96 ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014, ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະໄດ້ 0,95 (ຄາດໝາຍ MDGs​ ເທົ່າ​ກັບ 1), ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕົ້ນເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 0,83  ໃນ​ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ0,89​ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະໄດ້ 0,94 (ຄາດໝາຍ MDGs ເທົ່າ​ກັບ 1)​ແລະ ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ຕອນ​ປາຍເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 0,79ໃນ​ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ 0,83ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະໄດ້ 0,86 (ຄາດໝາຍ MDGs​ ເທົ່າ​ກັບ 1); ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​​ເພດຍິງ​ໃນ​ຕໍາ​ແໜ່​ງຕັດ​ສິນ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆຂອງ​ການຈັດ​ ຕັ້ງ​​ພັກ-ລັດ ​ເຊັ່ນ:​ເປັນ​ສະມາ​ຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກວມ 40%, ກໍາມະການ​ພັກ​ແຂວງ 10,35%, ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ 33,33%,ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ 13,79%, ຮອງຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ 12,06%,​ຮອງເຈົ້າ​ເມືອງ 7,14%, ນາຍ ບ້ານ 3,70%​ແລະ ຮອງ​ນາຍບ້ານ 8,75%; ຄາດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ບັນລຸ​ ​ຖ້າພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການ ບໍາລຸງ​ຍົກ​ລະດັບບຸກຄະລາ​ກອນ​​ເພດ​ຍິງ​ ​ແລະ ກ້າມອບຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໃຫ້​​ເຂົາ​ເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ 2011-15

ປະຕິບັດ

ຄາດຄະເນ 2014-15

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຊັ້ນປະຖົມ

1

0.98

0.99

0.99

0.96

0.95

- ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຊັ້ນ ມ.ຕົ້ນ

1

0.83

0.85

0.9

0.89

0.94

- ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຊັ້ນ ມ.ປາຍ

1

0.79

0.78

0.79

0.83

0.86

 

ຄາດໝາຍຫຼຸດຜ່ອນ​ອັດຕາ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂ​ອງ​ເດັກນ້ອຍ:ອັດຕາ ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ລຸ່ມ 1 ປີ ຈາກ23 ຕໍ່1.000 ຄົນ ໃນ​ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ19ຕໍ່ 1.000 ຄົນ ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 17 ຕໍ່ 1.000 ຄົນ (ຄາດ​ໝາຍ MDGsບໍ່​ເກີນ 45ຕໍ່ 1.000 ຄົນ),  ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ລຸ່ມ 5 ປີ ຈາກ 30 ຕໍ່ 1.000 ຄົນ ໃນ​ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ24 ຕໍ່ 1.000 ຄົນ ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 22 ຕໍ່ 1.000 ຄົນ (ຄາດ​ໝາຍ MDGsບໍ່​ເກີນ70ຕໍ່ 1.000 ຄົນ); ອັດຕາ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ໝາກ​ແດງ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ 1 ປີ ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 77%ໃນ​ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ 93%ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 95% (ຄາດໝາຍ MDGs​  90%), ບັນດາ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຂວງ​ພວກ​ເຮົາ​ບັນລຸ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມບູນ ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໃຫ້​​ເປັນ​ຂະ​ບວນການ​ທີ່​ກວ້າງຂວາງ ​ແລະ ​ພົ້ນເດັ່ນ​​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ.

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ 2011-2015

ປະຕິບັດ

ຄາດຄະເນ 2014-15

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ

≤45/1,000

23

24

24

19

17

- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

≤70/1,000

30

28

30

24

22

- ອັດຕາສັກຢາກັນໝາກແດງ ເດັກ   

  1 ປີ

90%

77%

87%

92%

93%

95%

                

5  ​ຄາດໝາຍສົ່ງເສີມ​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ແມ່:ອັດຕາ ​ການ​ຕາຍຂ​ອງ​ແມ່ຫຼຸດ​ລົງຈາກ 110 ຄົນຕໍ່​ເດັກ​ທີ່​ເກີດ​ມີ​ຊີວິດ100.000 ຄົນ ໃນ​ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ30 ຄົນຕໍ່​ເດັກ​ທີ່​ເກີດ​ມີ​ຊີວິດ 100.000 ຄົນ ໃນ​ສົກ​ປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 30 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ (ຄາດໝາຍ MDGsບໍ່​ເກີນ 124 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ​), ອັດຕາ​ການ​ເກີດ​ໂດຍ​ມີ​ແພດ​ຊ່ວຍ​ເພີ່ມຂຶ້ນ​ຈາກ 52% ໃນ​ ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ64% ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 70% (ຄາດໝາຍ MDGs 50%),​ອັດຕາ​ຄຸມ​ກໍາເນີດເພີ່ມຂຶ້ນ​ຈາກ23%​ໃນ​ສົກປີ2010-2011  ມາ​ເປັນ25%​ ໃນ ​2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 45%(ຄາດໝາຍ MDGs 55%), ອັດຕາ​ປົກ​ຄຸມ​ການຝາກທ້ອງ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ ​ຈາກ48%ໃນສົກ​ປີ2010-2011 ມາ​ເປັນ 52% ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 60% (ຄາດໝາຍ MDGs 60%),ອັດຕາ​ປົກ​ຄຸມ​ການ​ກວດ​ກ່ອນ​ການ​ເກີດເພີ່ມຂຶ້ນ​ຈາກ80%ໃນສົກ​ ປີ2010-2011 ມາ​ເປັນ 85% ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 85% (ຄາດໝາຍ MDGs 70%), ອັດຕາການຈະເລີນພັນ  ປະຕິບັດໄດ້ 2,9 ໃນສົກປີ 2013-2014 (ຄາດໝາຍ MDGs2,5).ສັງ​ລວມ​ແລ້ວ​ເຫັນ​ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີບາງ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​​ຍັງ​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ຄາດໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ ໄວ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງທ້າ​ທາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ແຂວງພວກເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນເພື່ອບັນລຸ​ຕາມຄາດໝາຍ.

 

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ

2011-2015

ປະຕິບັດ

ຄາດຄະເນ 2014-15

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່

≤124/100,000

110

221

102

30

30

- ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ

50%

52%

65%

71%

64%

70%

- ອັດຕາຄຸມກໍາເນີດ

55%

23%

23%

38%

25%

45%

- ອັດຕາການຝາກທ້ອງ 4 ຄັ້ງ

60%

48%

55%

56%

52%

60%

- ອັດຕາການກວດກ່ອນເກີດ

70%

80%

81%

85%

85%

85%

- ອັດຕາການຈະເລີນພັນ

2.5

2.9

2.8

2.8

2.9

2.9

 

ຄາດໝາຍສະກັດກັ້ນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ (HIV/AIDs,ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້​ຍຸງ):ອັດຕາ ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະຊາກອນທົ່ວ​ໄປ ຈາກ 0,23ໃນ​ ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ0,04ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ MDGsນ້ອຍ​ກວ່າ 1), ອັດ ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ສາວບໍລິການ) ອາຍຸ 15-49 ປີ ໃນ​ສົກປີ2013-2014ປະຕິບັດໄດ້ ນ້ອຍກວ່າ 1 (ຄາດໝາຍ MDGs ນ້ອຍ​ກວ່າ 5),ສໍາລັບ​ໄຂ້ຍຸງ ​ແລະ ພະຍາດ​ອື່ນໆ ​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ​ແລະ ບັນລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດໝາຍ​ເຊັ່ນ: ອັດຕາ​ການ​ຕາຍ​ຍ້ອນ​ໄຂ້ຍຸງຂອງ​ປະຊາກອນ ເທົ່າ 0%(ຄາດໝາຍ MDGs 0,2), ອັດຕາການເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງກໍລະນີໃໝ່ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ ຈາກ 0,24ໃນ​ ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ0,36ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ MDGs0,6 )ອັດຕາ​ສ່ວນ​ການ​ນອນ​ໃນ​ມຸ້ງບັນລຸ​100% (ຄາດໝາຍ MDGs 100%),ອັດຕາ​​ຄົ້ນພົບຄົນເປັນ​ວັນນະ​ໂລກ​ໃໝ່ (BK+)ຈາກ 41%ໃນ​ ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ43% ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ MDGs 70%), ອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກກໍລະນີໃໝ່ ຕໍ່ປະຊາກອນ ຈາກ 32 ຕໍ່ 100.000 ຄົນໃນ​ ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ33 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະໄດ້  180 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ (ຄາດໝາຍ MDGs 240), ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນວັນນະໂລກ ຕໍ່ປະຊາກອນ ຈາກ 1,13 ຕໍ່ 100.000 ຄົນໃນ​ ສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ31 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 22,5 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ (ຄາດໝາຍ MDGs 22,5), ການປິ່ນປົວວັນນະໂລກຫາຍດີ ຈາກ 96%ໃນສົກ​ປີ 2010-2011 ມາ​ເປັນ90% ໃນ​ສົກປີ2013-2014ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 90% (ຄາດໝາຍ MDGs 85%).

 

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ 2011-2015

ປະຕິບັດ

ຄາດຄະເນ 2014-15

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ອັດຕາຕິດເຊື້ອ HIV ກຸ່ມປະຊາ ກອນທົ່ວໄປ

< 1

0.23

2.12

0.76

0.04

< 1

- ອັດຕາຕິດເຊື້ອ HIVໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ອາຍຸ 15-49 ປີ

< 5

-

-

-

< 1

< 5

- ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງ

0.2

0

0

0

0

0

- ອັດຕາສ່ວນການນອນໃນມຸ້ງ

100%

79%

100%

100%

100%

100%

- ອັດຕາການເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງກໍລະນີໃໝ່ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ

0.6/100.000

0.24

0.53

0.57

0.31

0.6

- ອັດຕາຄົ້ນພົບຄົນເປັນວັນນະໂລກໃໝ່ (BK+)

70%

41%

45%

34.7%

43%

45%

- ອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກກໍລະນີໃໝ່ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ

240/100.000

32

35

33.5

33

72

- ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນວັນນະໂລກຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ

22.5/100.000

1.13

1.18

0.8

31

11

- ສ່ວນຮ້ອຍການປິ່ນປົວວັນນະໂລກຫາຍດີ

85%

96%

88%

97%

90%

90%

 

7  ຄາດໝາຍຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຕົວ​ຊີ້ບອກ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ແມ່ນ​ອັດສ່ວນ​ຂອງປະຊາກອນ​ທີ່​ໄດ້​ຊົມ​ໃຊ້​ນໍ້າ​ສະອາດ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ72,7% ໃນສົກ​ປີ2010-2011 ມາ​ເປັນ89% ​ໃນ​ສົກປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 90%(ຄາດໝາຍ MDGs 80%),ອັດຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ຊົມ​ໃຊ້​ວິດຖ່າຍເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 77,1​%ໃນ​ສົກ​ປີ2010-2011 ມາ​ເປັນ87,5​% ໃນ​ສົກປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 90% (ຄາດ​ໝາຍ MDGs60%); ສ້າງ​ບ້ານ​ແບບຢ່າງ​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກຈາກ 52,3% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 86,53%ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ 90%(ຄາດໝາຍ MDGs 50%); ອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຈາກ 47% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 54,9%ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະກວມ 59%(ຄາດ​ໝາຍ MDGs 65%). ​ຄາດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຂວງ​ໄດ້​ສຸມ​ທຶນຮອນ​ເຂົ້າ​ໃສ່ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນດາຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ດ້ານ​ສາທາ ລະນະ​ສຸກ​​ໄດ້ບັນລຸ​​ຕາມ​ຄາດໝາຍທີ່​ວາງໄວ້, ສ່ວນ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ດ້ານການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ຍັງບໍ່​ບັນລຸ​ຕາມ​ຄາດໝາຍ.

ຄາດໝາຍ/ຕົວຊີ້ບອກ

ຄາດໝາຍ 2011-2015

ປະຕິບັດ

ຄາດຄະເນ 2014-15

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

- ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ

80%

72.7%

76%

86.5%

89%

90%

- ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ

60%

77.1%

79%

85.6%

87.5%

90%

- ບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ

50%

52.3%

76%

79%

86.53%

90%

- ອັດຕາປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້

65%

47%

-

-

54.9%

59%

8  ຄາດໝາຍສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາ: ​ອັດຕາ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂທລະສັບ​ຕໍ່ 100 ຄົນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ76ຕໍ່100 ຄົນໃນ​ສົກ​ປີ2010-2011 ມາ​ເປັນ 83ຕໍ່ 100 ຄົນ ໃນ​ສົກປີ2013-2014 ແລະ ຄາດວ່າ ສົກປີ 2014-2015 ຈະບັນລຸ84 ຕໍ່ 100 ຄົນ (ຄາດໝາຍ MDGs 80 ຕໍ່ 100 ຄົນ), ​ແຂວງ​ພວກ​ເຮົາບັນລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດໝາຍທີ່​ວາງໄວ້.

ຄາດໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ:( ​ຄາດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໃນ​ປີ 2010 ຕາມ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ ສປປ ລາວ) ຜ່ານການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ​ ແຂວງພວກເຮົາສາມາດເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດໄດ້ 630 ຮຕ (ຄາດໝາຍ 20.000 ເຮັກຕາ), ມີຜູ້​ຖືກຜົນ​ກະທົບ ດັ່ງ​ນີ້: ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ 14 ຄົນ, ຕາຍ 7 ຄົນ.

ສັງລວມແລ້ວ ແຂວງພວກເຮົາສາມາດບັນລຸໄດ້ແລ້ວ 4 ຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ1: ລຶບລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ແລະ ໄພ​ອຶດ​ຫິວ, ຄາດໝາຍ4: ຫຼຸດຜ່ອນ​ອັດຕາ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂ​ອງ​ເດັກນ້ອຍ, ຄາດໝາຍ5: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແລະ ຄາດໝາຍ8: ຄາດໝາຍສ້າງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືດ້ານການ​ພັດທະນາ)ແລະ ຍັງບໍ່ບັນລຸ 5 ຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ2: ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ​ຈົບຂັ້ນ​ປະຖົມ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ​, ຄາດໝາຍ3: ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບຍິງ-ຊາຍ​ແລະການ​ມອບ​ສິດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​​ ເພດຍິງ, ຄາດໝາຍ6: ຄາດ​ໝາຍສະກັດກັ້ນການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ (HIV/AIDs,ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້​ຍຸງ), ຄາດໝາຍ 7: ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແລະ ຄາດໝາຍ9: ຄາດໝາຍ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ລູກລະ​ເບີດທີ່ບໍ່​ທັນ​ແຕກ).