ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສະ ດວກໃນການລົງທືນ

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ເອື້ອອໍານວຍ ດ້ານການລົງທືນໂດຍກົນໄກ ຜ່ານລະບົບປະຕູດຽວ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ເຂດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການອະນຸຍາດການລົງທືນ ແຂວງສາມາດອອກອະນຸຍາດ 5 ລ້ານໂດລ່າ ລົງມາ ສ່ວນມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລ່າ ຂື້ນໄປແມ່ນເຂດອະນຸຍາດຂອງ ຄລກ ສູນກາງ. ຜູ້ລົງທືນສາມາດລົງທືນໄດ້ໃນທຸກຂະແໜງການເຊັ່ນ: ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ກໍ່ສ້າງ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ. ຮູບການລົງທືນຜູ້ລົງທືນສາມາດລົງທືນໄດ້ 3 ຮູບການຄື: ການລົງທືນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທືນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ. ການລົງທືນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງທືນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ. ການລົງທືນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ

ຜູ້ລົງທືນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

-       ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກລັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

-       ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດຕໍ່ວັດຖຸ-ຊັບສິນ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທືນ.

-       ມີສິດເຊົ່າ ແລະ ໂອນຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົ່າ.

-       ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຊື້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈາກລັດເພື່ອປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ ຫຼື ສະຖານທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

-       ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການແນະນໍາຈາກລັດທາງດ້ານວິຊາການ.

-       ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກລັດໃນການຜະລິດ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ.

-       ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກ ພັກເຊົາຂອງຜູ້ລົງທືນ, ຄົນງານລວມທັງຄອບຄົວຂອງຜູ້ລົງທືນຕ່າງປະເທດ.

-     ຜູ້ລົງທືນສາມາດສົ່ງລາຍໄດ້ ແລະ ທືນຈາກການລົງທືນຂອງຕົນກັບຄືນປະເທດໂດຍຜ່ານທະນາຄານຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ.

ດ້ານນະໂຍບາຍ

-  ນັກລົງທືນທີ່ລົງທືນໃນເຂດ I ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລເປັນໄລຍະເວລາ 7 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາ 10%.

-  ນັກລົງທືນທີ່ລົງທືນ ໃນເຂດ II ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລເປັນເວລາ 5 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 15% ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລເຕັມອັດຕາ 15%.

-     ນັກລົງທືນທີ່ລົງທືນ ໃນເຂດ III ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລເປັນເວລາ 2 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລໃນອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 20% ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເສຍອາກອນກໍາໄລເຕັມອັດຕາ 20%.

ການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການລົງທືນຂັ້ນແຂວງສາມາດອະນຸມັດເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານໃນເນື້ອທີ່ 30-50 ຮຕ ຕໍ່ກິດຈະການສໍາປະທານ.

-     ເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້ 150 ຮຕ.

-     ດິນປອກໂລ້ນ 500 ຮຕ.

-     ຄ່າເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ ແມ່ນຂື້ນກັບເຂດ ແລະ ປະເພດຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ, ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດເລກທີ່ 02/ປປທ ລົງວັນທີ່ 18 ພະຈິກ 2009 ແລະ ດໍາລັດເລກທີ່ 135/ນຍ ລົງວັນທີ່ 25/5/2009.

ການເກັບຄ່າເຊົາ ແລະ ສໍາປະທານ

-       ເລີ່ມແຕ່ປີໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ແລະ ມື້ຮັບການບໍລິການເປັນຕົ້ນໄປ.

-       ນັກລົງທືນມີສິດຊື້ທີ່ດິນໄດ້ເພື່ອປຸກຫ້ອງການໃນເຂດສໍາປະທານໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ທີ່ຕົນເອງສໍາປະທານໃນ 800 ຕາແມັດ ສາມາດໄປຄໍ້າປະກັນໄດ້ ແລະ ມີອາຍຸຕາມການສໍາປະທານແລ້ວສົ່ງຄືນໃຫ້ລັດ.

-       ການຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນແມ່ນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນເຊັ່ນ: ສ້າງໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າ, ບາງກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເຂດ 1: 15 ປີ, ເຂດ 2: 10ປີ, ເຂດ 3: 3ປີ.

ທິດທາງພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2011-2015 ແລະ 2020

-       ໃນແຜນການລົງທືນ 5 ປີຄັ້ງທີ່ III ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການລົງທືນມີປະສິດທິຜົນຢ່າງພົ້ນເດັ່ນໂດຍສະເພາະການລົງທືນຂອງລັດ ແຂວງມີຄວາມຕ້ອງການທືນເຂົ້າໃສ່ການລົງທືນທັງໝົດ 701 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 5.553 ຕື້ກີບ. ແຕ່ຄາດຄະເນຄວາມສາມາດໃນການລົງທືນໄດ້ທັງໝົດປະມານ 3.501 ຕື້ກີບ, ສ່ວນເຫຼືອຈະໄດ້ຈັດເຂົ້າແຜນລົງທືນ 5 ປີ ຕໍ່ໄປ(2016-2020).

-       ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ຊົນນະບົດເປັນຕົ້ນ ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ເໝືອງຝາຍຂະໜາດຕ່າງໆ, ຕາໜ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະ ລະບົບຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນການກໍານົດໂຄງການບູລິມະສິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງແຂວງເຊັ່ນ: ປູກເຂົ້າ, ສາລີ, ັມນຕົ້ນ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

Mega project ທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

-       ສ້າງທາງເວັ້ນຕົວເມືອງປາກຊັນ ແຕ່ທາງແຍກນໍ້າງຽບຫາທາງແຍກຫຼັກ 4 ປະມານ 20 ກິໂລແມັດ.

-       ຈັດວາງຜັງເມືອງ, ພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ເທດສະບານແຂວງ.

-     ສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນ, ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງປາກຊັນ-ບຶງການເຊື່ອມຕໍ່ອານຸພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງ 4B, 1D ອອກສູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ເຊື່ອມຈອດກັນແຕ່ເມືອງວຽງທອງ-ໄຊຈໍາພອນ ຍາວ 73 ກິໂລແມັດ, ໄຊຈໍາພອນ-ນໍ້າອອ້ນ ຍາວ 60 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ໂພນງາມຫາຊາຍແດນ ເວວ ຍາວ 42 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລຽບຊາຍແດນບໍລິຄໍາໄຊ-ຮ່າຕິ່ງ ແລະ ເຫງະອານ, ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 11 ລຽບແຄມຂອງເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິຄໍາໄຊ ຫາ ຄໍາມ່ວນ, ນອກຈາກກໍ່ສ້າງ ຊປທ ນໍ້າຊຸນ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2013 ຊົນລະປະທານແຫ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 1.500 ha .

-     ສໍາຫຼວດນໍ້າໃຕ້ເຂື່ອນນໍ້າງຽບ 1 ເຂດ 4 ຕົວເມືອງ ຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 50.000 ha, ນໍ້່າໃຕ້ເຂື່ອນນໍ້າທວາຍຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 5000 ha, ຊົນລະປະທານນໍ້າໝາງສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 1.400 haແລະ ຊົນລະປະທານນໍ້າຈອຍຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 1.400 ha.

-     ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າອອກສູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຕ່ວຽງທອງ-ໄຊຈໍາພອນ-ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1, ນໍ້າງຽບ 1, ນໍ້າງຽບເມືອງໃໝ່, ນໍ້າຊັນ 2, ນໍ້າມ່ວນ, ເທີນ 1, ເທີນຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ, ເທີນ 4, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ຕາມສາຍນໍ້າຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-     ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສາມັນ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕ່າງໆ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

-     ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ກວມ 80%.

ການສົ່ງເສີມການລົງທືນພາກເອກະຊົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈະສຸມໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍແກ່ການລົງທືນເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທືນພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.529,35 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍປະມານ 38,28% ຂອງການລົງທືນລວມ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວແຂວງໄດ້ກໍານົດເຂດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ລົງທືນ, ບັນດາເຂດທີ່ມີການຈັດສັນແລ້ວໃຫ້ມີການລົງທືນໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ເປັນຕົ້ນໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງງານຢາງພາລາ, ໂຮງງານກະປ໋ອງພຶດຜັກ, ໝາກໄມ້, ໂຮງງານອົບແຫ້ງເມັດເຂົ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ.

-     ສ້າງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບ HOME STAY ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າ, ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຮູບແບບອານຸລັກ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດຍອງ, ຕາດຊາຍ, ຕາດຟານ, ຕາດນໍ້າປາ, ຖໍ້າມັງກອນ, ຖໍ້າຜານາງຮ້ອງ, ຖໍ້ານາງຜົມຫອມ, ສ້າງສະລອຍນໍ້າ, ສວນສະໜຸກຄົບວົງຈອນ, ສະໜາມກ໋ອຟ, ບັນດາກິດຈະການບັນເທີງຕ່າງໆ, ສ້າງສູນ ແລະ ເປີດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ODOP, OTOP ຕິດພັນກັບເທສະການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ລະບົບສາງພັກ ສິນຄ້າ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍ, ບໍລິສັດບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ-ສິນຄ້າພາຍໃນ.

ກໍານົດເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງແຂວງ

  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດວຽງຄໍາ-ທ່າສະອາດ.

-     ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4.585,622 ຮຕ , ໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍດ້ານເພາະເປັນທາງຜ່ານລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລົງສູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ເປັນເຂດທາງຜ່ານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດລະຫວ່າງປະເທດໄທອອກສູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງເລກ 8 ດັ່ງນັ້ນການລົງທືນໃນເຂດນີ້ເໝາະສົມແກ່ການລົງທືນ ດ້ານການຄ້າບໍລິການ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ.

-     ເຂດບໍລິການນໍ້າຫງາງ  ກໍ່ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບເຂດກັບເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຫຼາຍເຂດ ເພາະວ່າເປັນເຂດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງເທດສະບານເມືອງຄໍາເກີດກັບດ່ານສາກົນນໍ້າພາວ-ເກົ່າແຈ່ວ ເໝາະສົມກັບການສ້າງສູນບໍລິການດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເຊັ່ນວ່າ: ພັດຕະຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານບັນເທີງ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ສາງເກັບໄວ້ເຄື່ອງໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ລວມມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 294,7 ຮຕ.

-     ເຂດບໍລິການ ການຄ້າ ເທດສະບານຫຼັກ 20

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ກິໂລແມັດ ທີ່ 109 ເສັ້ນທາງເລກ 8 A ບ້ານທົ່ງຈະເລີນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 80,849 ຮຕ.

-       ເຂດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວບ້ານວັດທະນະທໍາ

ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ກິໂລແມັດທີ່ 91 ເສັ້ນທາງເລກ 8 Aເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 193 ຮຕ ໂຄງການນີ້ໄດ້ກໍານົດເອົາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາເຊັ່ນ: ສ້າງຫໍວາງສະແດງມູນເຊື້ອ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຂອງເຜົ່າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຜານາງຮ້ອງ.

-       ເຂດພັດທະນາປາກນໍ້າຊັນ.

ກໍ່ເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທາງທໍາມະຊາດ ມີນໍ້າຊັນ ແລະ ນໍ້າຂອງໄຫຼຈອດເຂົ້າຫາກັນເປັນຈຸດປະກາຍເປັນນໍ້າສອງສີໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທືນເຊັ່ນ: ສວນສາທາລະນະ, ສະໜາມກ໋ອຟ, ສະລອຍນໍ້າ, ສູນອອກກໍາລັງກາຍຄົບວົງຈອນ, ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານບັນເທີງ, ໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ແລະ ພັດຕະຄານຮ້ານອາຫານ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ເພາະວ່າເປັນເຂດທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ໜາແໜ້ນເໝາະສົມກັບການຜັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໃນນອກໂມງການເຂດນີ້ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 300 ຮຕ.

ເຂດພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່

ເນື້ອທີ່ຂອບເຂດໂຄງການປະມານ 1.000 ຮຕ ແຂວງ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍາລັງກະກຽມສໍາຫຼວດເສັ້ນທາງເວັ້ນເມືອງ ແລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຂະໜານກັບເຂດພັດທະນາ.

ເຂດບໍລິການການຄ້າສົ້ນຂົວນໍ້າຂອງ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການກິໂລແມັດທີ່ 136 ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ບ້ານກ້ວຍ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 20 ຮຕ ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທືນສູນບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ສວນສະໜຸກຄົບວົງຈອນ, ສາງພັກສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ

ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດຈຸດສຸມທ່າສີ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ກິໂລແມັດທີ່ 78 ເສັ້ນທາງ 4 B, ແຍກ 1 D, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ປະມານ 300 ຮຕ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທືນມີຄື: ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງງານຢາງພາລາ, ໂຮງງານກະປ໋ອງພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ໂຮງງານອົບແຫ້ງເມັດເຂົ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຮັດການບໍລິການອື່ນໆ.

ເຂດບໍລິການການຄ້າດ່ານນໍ້າອອ້ນ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ: ບ້ານສົບເຕີງ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 22 ຮຕ ຄວາມຕ້ອງການການລົງທືນມີຄື: ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, ກະປ໋ອງພືດຜັກ, ໝາກໄມ້, ສູນບໍລິການດ້ານການຄ້າ.